(A dokumentum letöltése: ITT)

 

1. Adatkezelő és a webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Hunparcel Ltd.

Rövidített név: Hunparcel Ltd.
Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

www.hunparcel.com

internetcímen elérhető webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelő felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely magyar nyelvű felületén elérhetővé tett szolgáltatásokra, a webhely magyar nyelvű felületének használatára vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

 

3. Az adatkezelés jogalapja


Az érintett hozzájárulása

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 

4. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím
- jelszó
- lakóhely szerinti ország
- lakcím
- telefonszám.

A Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött megjegyzés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

4.4. Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres megrendelés megkönnyítése.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,
- termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,
- a korábbi megrendelések hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.

4.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

5. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók, regisztrációtól függetlenül.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- lakcím
- számlázási cím
- e-mail cím
- telefonszám
- csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége
- csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége.

Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Abban az esetben, ha a csomag feladója és/vagy átvevője nem azonos Felhasználóval, Felhasználónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges Adatkezelő részére megadnia a harmadik személy(ek) vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, átvételi címét, és – nem kötelező jelleggel – egyéb elérhetőségét.  Ezen adatok Adatkezelő részére történő megadása (adattovábbítás) tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy(ek) hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok megadásakor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

A Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött megjegyzés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja:  A megrendelés teljesítése, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- tájékoztatás a szolgáltatás elérhetőségéről
- megrendelt szolgáltatás igénybevételének egyeztetése
- a csomagszállítás megszervezése
- szállítás és kézbesítés végrehajtása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a
számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső –adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

6. Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

6.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

6.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

6.4. Kezelt adatok köre:
- megrendelés azonosító száma,
- visszatérítendő összeg,
- visszatérítés jogcíme,
- Felhasználó neve,
- amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

6.5. Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

6.6. Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, visszatérítéssel érintett termékre vonatkozó adatok, visszatérített összeg).

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

6.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

7. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

7.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- számlázási címe,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése,
- megrendelt szolgáltatás(ok) vételára,
- csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
- csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
- fizetési mód,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.

7.4. Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

7.5. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

8. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

8.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- lakcíme,
- panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- panaszának részletes leírása, 
- a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
- panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
- e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
- esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

8.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

8.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

8.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

8.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

 

9. Üzenet és ”Gyors ajánlatkérés” fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy a webhelyen feltűntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő, valamint a webhely minden oldalán megtalálható „Gyors ajánlatkérés” panel (a továbbiakban: ajánlatkérő panel) használatával Adatkezelőtől ajánlatot kérő Felhasználók.

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

Az ajánlakérés során az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, amennyiben a szerződésben a Felhasználó az egyik fél.

9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az üzenetküldő/ajánlatkérő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen/ajánlatkérő panelen feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben/ajánlatkérésben esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
- e-mail cím
- telefonszám
- csomag felvételi cím
- csomag kézbesítési cím
- csomag tartalmának leírása.

9.4. Az adatkezelés célja: ügyfélkapcsolat lehetővé tétele, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással/gyors ajánlatkéréssel kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” menüpont) és annak megválaszolása
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával) és megválaszolása
- gyors ajánlatkérés és annak megválaszolása.

9.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma az üzenet megválaszolásáig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli Adatkezelő az adatokat.

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés addig tart, amíg az ajánlat alapján létrehozandó szerződés megkötéséről döntés születik. Amennyiben nem jön létre a szerződés, Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben létrejön a szerződés, az adatok a szerződés teljesítésének jogalapján további kezelésre kerülnek az 5. pontban írtak szerint.

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

10. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

10.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel személyesen, írásban szerződést köt, vagy személyesen, írásban a hírlevél küldéséhez hozzájárul. Továbbá az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével feliratkozik.

10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a írásban papír nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul a hírlevelek küldéséhez.

10.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
- e-mail cím.

10.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

10.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok érintett kérésére történő törlésig kezeli.

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével azon Felhasználók tekintetében, akik papír nyilatkozaton járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

 

11. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

11.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére.

A fentiek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

E jogalappal kizárólag olyan adatokat kezel az Adatkezelő, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó (pl. IP-cím, használt böngésző típusa és képernyőfelbontás), melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a Felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, valamint más célra nem kezeli Adatkezelő. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal Felhasználóra nézve, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelőnek Jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatásai elektronikus úton történő elérhetőségét csak így tudja lehetővé tenni. A webhely elérhetőségének biztosítása hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat Adatkezelő az itt meghatározott cél elérése érdekében a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdek - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal Felhasználóra nézve - arányosan korlátozza a Felhasználó önrendelkezési jogát.

A látogatáselemzést és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló adatok gyűjtéséhez.

11.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
- a Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- e-mail cím és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
- mely másik webhelyről érkezett a honlapra a látogató
- látogató földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, legtöbbször csak közelítő adatok)
- webhely böngészése kezdésének időpontja
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
- a webhely böngészésének időtartama.

A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütik által megvalósuló adatkezelés:
- a megosztott tartalom webhelye
- a megosztó Felhasználó adott közösségi oldalon használt azonosító adatai.

11.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatgyűjtés a webhely használatáról.

Ezen belül:
- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie
- e-mail cím és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó döntése szerint).
- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, jelszó).
- A webhely látogatottságának mérése,
- a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése, és a
- webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a webhely megfelel a Felhasználók igényeinek.
- Személyre szabott megosztási élményt biztosítása azáltal, hogy az adott süti megkönnyíti a közösségi oldalakon (pl. Facebook) való megosztást.

11.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de maximum 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Felhasználó döntése alapján a belépés megkönnyítéséhez használt Felhasználó e-mail címét és jelszavát eltároló süti 365 napig tárolódik el. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy – az informatikai adatfeldolgozás esetét (lásd 17. pont) kivéve – nem fér hozzá.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja, így ezen anonim adatokhoz a Google Inc. is hozzáfér. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de maximálisan 20 hónapig működő sütik segítségével.

A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütiket az Oracle Corporation AddThis szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz az Oracle Corporation is hozzáfér. Ezen adatokat Adatkezelő tartósan tárolja, de maximálisan 2 évig működő sütik segítségével.

Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és AddThis eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  és az AddThis súgó oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és az AddThis által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

 

12. Adatkezelések nyilvántartása

12.1. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.2. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.3. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtakon túl – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

 

13. Adatkezelés időtartama

13.1. Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

13.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ezen esetekben az ilyen kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az info@hunparcel.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a feliratkozás során vagy az írásbeli szerződés megkötésekor/írásbeli nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

13.3. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart.

 

14. Adatok tárolásának módja

14.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

 

15. Adatok FORRÁSA

15.1. Adatkezelő csak a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli.

15.2. A böngészési szokások alapján gyűjtött adatok forrása szintén a Felhasználó, illetve az általa jelen webhelyen végrehajtott böngészési műveletek.

 

16. Adattovábbítás

16.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

16.2. Az adattovábbítás címzettje:

Elavon Digital Europe Limited
Cégjegyzékszám: 07492608
Adószám: GB 340442437
Székhely: North Park, Newcastle Upon Tyne NE13 9AA United Kingdom
Postacím: North Park, Newcastle Upon Tyne NE13 9AA United Kingdom
Telefon: +44 0191 479 5977
Kapcsolat: https://www.opayo.co.uk/contact-us
Webhely: https://www.opayo.co.uk/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

16.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

16.4. A továbbított adatok köre:

- a vásárolt szolgáltatás során megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),
- név,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- cím,
- tranzakció egyedi azonosítója.

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

16.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

16.6. Az Elavon Digital Europe Limited (SagePay) által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.opayo.co.uk/policies/privacy-policy oldalon.

16.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

16.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

17. Adatfeldolgozó igénybevétele

17.1. Tárhelyszolgáltató

17.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

17.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

TRANSZPORT STUDIUM Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: TRANSZPORT STUDIUM Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-737431
Adószám: 13480660-2-43
Székhely: 1185 Budapest, József Attila u 42.
Telephely: 1108 Budapest, Kozma u 7.
Telefon: +36 1 260 8218
Fax: +36-1-260-8218
E-mail: info@simplyweb.hu
Webhely: www.simplyweb.hu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

17.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók, szolgáltatások
határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

17.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

17.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket
érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

17.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a
webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

17.2. Weboldal fejlesztő

17.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

17.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Retroscope Kreatív és Fejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Retroscope Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-118864
Adószám: 14917514-2-03
Székhely: 6500 Baja, Mészáros Lázár utca 57.
Telephely: 1033 Budapest, Hévízi út 8/b.
Telefon: +36 20 421-77-82
E-mail: info@retroscope.hu
Webhely: www.retroscope.hu

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához használt szoftver
programozóját és webhely fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

17.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban
megjelölt összes adatot érinti.

17.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

17.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket
érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

17.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a
webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

17.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

17.4. Adatkezelő más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

18. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

18.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 2.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet).

18.2. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

18.3. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

18.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

18.5. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

18.6. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.

18.7. Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

18.8. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

18.9. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

18.10. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a következőkről:

- Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulhat, továbbá

- az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

18.11. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben az info@hunparcel.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

19. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

19.1. A 18. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

19.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

19.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 21. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

19.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. E-mail-ben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

20. Adatvédelem, adatbiztonság

20.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

20.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

20.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

20.4  Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

20.5. A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

21. Jogérvényesítés

21.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postafiók:        1363 Budapest, Pf. 9.
Cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:          +36  1  391 1400
Fax:                +36 1 391 1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022. december 30.

 

Hunparcel Ltd.