Amennyiben nem tudja elolvasni a dokumentumot, kérem kattintson ide.

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)
 
 • 1. Adatkezelő

  1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

  Hunparcel Ltd.

  Rövidített név: Hunparcel Ltd.
  Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
  Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
  Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
  Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK

  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

  1.2. Jelen webhely:

  https://hunparcel.com/

  internetcímen elérhető webhely.

   

  2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

  2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelő felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az
  - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
  - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),
  - és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
  rendelkezései alapján kezeli.

  2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely magyar nyelvű felületén elérhetővé tett szolgáltatásokra, a webhely magyar nyelvű felületének használatára vonatkozik.

  2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől szolgáltatást megrendelő természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

   

  3. Az adatkezelés jogalapja

  Az érintett hozzájárulása

  3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

  3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

  3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

   

  4. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

  4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

  4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

  4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatait érinti.

  Az adatok köre:
  - vezetéknév
  - keresztnév
  - e-mail cím
  - jelszó
  - lakóhely szerinti ország
  - lakcím
  - telefonszám.

  A Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött megjegyzés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

  A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

  4.4. Az adatkezelés célja: személyes felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó számára, ezzel egyedi hozzáférés biztosítása a korábbi megrendelések adataihoz, valamint a Felhasználó döntése alapján a megrendeléshez szükséges adatainak eltárolásával a későbbi megrendelések leadásának megkönnyítése.

  4.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is.

  4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

   

  5. Természetes személyek által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

  5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy Felhasználók.

  5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

  5.3. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

  A Felhasználó:
  - vezetéknéve,
  - keresztnéve,
  - lakcíme,
  - számlázási címe,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
  - csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége
  - csomagfeladás tervezett időpontja,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Abban az esetben, ha a csomag feladója és/vagy átvevője nem azonos Felhasználóval, Felhasználónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges Adatkezelő részére megadnia a harmadik személy(ek) vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, átvételi címét, és – nem kötelező jelleggel – egyéb elérhetőségét.  Ezen adatok Adatkezelő részére történő megadása (adattovábbítás) tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy(ek) hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok megadásakor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

  5.4. Az adatkezelés célja:  a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  5.5. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

  Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt szolgáltatásra és díjának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

  5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  5.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

   

  6. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése

  6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen Adatkezelővel kapcsolatot létesítő, illetve megrendelést leadó gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).

  6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban: Gazdálkodó szervezet) jogos érdeke.

  Adatkezelővel kapcsolatot létesítő Gazdálkodó szervezet jogos érdeke a szerződéskötést megelőző információcsere lehetővé tétele, illetve az érdekeinek megfelelő szerződés megkötése és teljesítése. Mindezeket természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

  Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

  A kapcsolattartáshoz, a megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a Gazdálkodó szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez elengedhetetlen az adatkezelés.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

  6.3. Kezelt adatok köre:
  A Képviselő:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,

  Megrendelés esetén továbbá:
  a képviselt vállalkozás:
  - működési formája,
  - neve,
  - postacíme,
  - számlázási címe,
  - adószáma, közösségi adószáma,
  - cégjegyzékszáma.

  továbbá a megrendelésre vonatkozó adatok:
  - csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
  - csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
  - csomagfeladás tervezett időpontja,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: abban az esetben, ha a csomag feladója és/vagy átvevője nem azonos Felhasználóval, Felhasználónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges Adatkezelő részére megadnia a harmadik személy(ek) vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, átvételi címét, és – nem kötelező jelleggel – egyéb elérhetőségét.  Ezen adatok Adatkezelő részére történő megadása (adattovábbítás) tekintetében Felhasználónak kell gondoskodnia a jogszerű adatkezelés feltételeiről, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok megadásakor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

  6.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a kapcsolatfelvétel, illetve a megrendelés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Gazdálkodó szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Gazdálkodó szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Gazdálkodó szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Gazdálkodó szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

  6.5. Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás megvalósítása, illetve a megrendelés nyomán az Adatkezelő és a Gazdálkodó szervezet között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

  6.6. Az adatkezelés időtartama: üzenetváltás kapcsán, amennyiben annak nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Gazdálkodó szervezet igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

  Megrendelés esetén, illetve amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a 8. fejezet szerint.

  6.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve szerződéskötés esetén a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

  6.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatása a Képviselő részéről a szerződéskötés illetve az eredményes kapcsolattartás előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést, illetve nem tudja megválaszolni a Képviselő kérdéseit.

   

  7. Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

  7.1. Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

  7.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

  7.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

  7.4. Kezelt adatok köre:
  - megrendelés azonosító száma,
  - visszatérítendő összeg,
  - visszatérítés jogcíme,
  - Felhasználó neve,
  - amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

  7.5. Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági joggyakorlásról van szó, abban az esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

  7.6. Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, visszatérítéssel érintett szolgáltatásra vonatkozó adatok, visszatérített összeg).

  A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  7.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

   

  8. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

  8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

  8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

  8.3. Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - számlázási címe,
  - e-mail címe,
  - telefonszáma,
  - megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése,
  - megrendelt szolgáltatás(ok) vételára,
  - csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
  - csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége,
  - fizetési mód,
  - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
  - megrendelés időpontja,
  - fizetés időpontja.

  8.4. Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

  8.5. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt szolgáltatásra és díjának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

  8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

   

  9. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

  9.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

  9.3. Kezelt adatok köre:

  A panaszos Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - lakcíme,
  - panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
  - panaszának részletes leírása, 
  - a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
  - a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
  - panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  - írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
  - e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
  - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
  - esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.

  A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

  9.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelőnél leadott megrendelésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

  9.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

  A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

  A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi megrendelés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

  A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

  Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

  9.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

  Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

  Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

  9.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

   

  10. Kifogás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés

  10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: szavatossági jog érvényesítése iránti igényt bejelentő Felhasználók. 

  10.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

  10.3. Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó:
  - vezetékneve,
  - keresztneve,
  - postacíme,
  - kifogás előterjesztésének helye, ideje és módja,
  - kifogás részletes leírása, 
  - a kifogásban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a kifogásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
  - kifogás rendezésének módja,
  - kifogásra adott válasz tartalma,
  - kifogás rendezésének elutasítása esetén annak indoka,
  - a Felhasználó által esetlegesen bemutatott vagy átadott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok alapján levonható következtetések, illetve az azokban szereplő személyes adatok,
  - e-mail útján küldött kifogás esetén a Felhasználó e-mail címe,
  - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli kifogás esetén a kifogásra vonatkozó bejelentés egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
  - a kifogással érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

  A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

  10.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

  10.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett szavatossági jogokkal kapcsolatos kifogás kivizsgálása és megválaszolása; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésről szóló XXIV. fejezetében meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

  10.6. Az adatkezelés időtartama: a kifogáskezelés során kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a kifogás elintézésének végétől számított 5 év.

  Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  10.7. Az adatok tárolásának módja: elektronikus úton Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve papír alapon, amennyiben jegyzőkönyv készül a kifogás-kezelésről.

   

  11. Üzenet és "gyors ajánlatkérés" fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

  11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő űrlap használatával, vagy a webhelyen feltűntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő, valamint a webhely minden oldalán megtalálható „Gyors ajánlatkérés” panel (a továbbiakban: ajánlatkérő panel) használatával Adatkezelőtől ajánlatot kérő Felhasználók.

  11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő felület esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.

  Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

  Az ajánlatkérés során az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, amennyiben a szerződésben a Felhasználó az egyik fél.

  11.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
  Az üzenetküldő/ajánlatkérő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen/ajánlatkérő panelen feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben/ajánlatkérésben esetlegesen közölt további adatait érinti.

  Az adatok köre:
  - név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
  - e-mail cím
  - telefonszám
  - csomag felvételi cím
  - csomag kézbesítési cím
  - csomag tartalmának leírása.

  11.4. Az adatkezelés célja: ügyfélkapcsolat lehetővé tétele, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással/gyors ajánlatkéréssel kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

  A telefonszám kezelésének célja, hogy az üzenetben/ajánlatkérésben feltett összetettebb kérdéseket célravezetőbb módon, telefonbeszélgetés formájában válaszolhassa meg az Adatkezelő.

  11.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma az üzenet megválaszolásáig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli Adatkezelő az adatokat.

  Ajánlatkérés esetén az adatkezelés addig tart, amíg az ajánlat alapján létrehozandó szerződés megkötéséről döntés születik. Amennyiben nem jön létre a szerződés, Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben létrejön a szerződés, az adatok a szerződés teljesítésének jogalapján további kezelésre kerülnek az 5. pontban írtak szerint.

  11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

   

  12. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

  12.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel személyesen, írásban szerződést köt, vagy személyesen, írásban a hírlevél küldéséhez hozzájárul. Továbbá az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével feliratkozik.

  12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a írásban papír nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul a hírlevelek küldéséhez.

  12.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
  - név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
  - e-mail cím.

  12.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

  12.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok érintett kérésére történő törlésig kezeli.

  12.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, valamint a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével azon Felhasználók tekintetében, akik papír nyilatkozaton járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

   

  13. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

  13.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  13.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére.

  A fentiek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

  E jogalappal kizárólag olyan adatokat kezel az Adatkezelő, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó (pl. IP-cím, használt böngésző típusa és képernyőfelbontás), melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a Felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, valamint más célra nem kezeli Adatkezelő. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal Felhasználóra nézve, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelőnek Jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatásai elektronikus úton történő elérhetőségét csak így tudja lehetővé tenni. A webhely elérhetőségének biztosítása hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat Adatkezelő az itt meghatározott cél elérése érdekében a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdek - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal Felhasználóra nézve - arányosan korlátozza a Felhasználó önrendelkezési jogát.

  A látogatáselemzést és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló adatok gyűjtéséhez.

  13.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
  Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

  A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
  - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
  - a Felhasználó által használt eszköz IP címe.

  A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
  - e-mail cím és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
  - Felhasználó által használt eszköz IP címe.

  A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
  - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
  - a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
  - mely másik webhelyről érkezett a honlapra a látogató
  - látogató földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, legtöbbször csak közelítő adatok)
  - webhely böngészése kezdésének időpontja
  - a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
  - a webhely böngészésének időtartama.

  A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütik által megvalósuló adatkezelés:
  - a megosztott tartalom webhelye
  - a megosztó Felhasználó adott közösségi oldalon használt azonosító adatai.

  13.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatgyűjtés a webhely használatáról.

  Ezen belül:
  - Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie
  - e-mail cím és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó döntése szerint).
  - Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, jelszó).
  - A webhely látogatottságának mérése,
  - a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése, és a
  - webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a webhely megfelel a Felhasználók igényeinek.
  - Személyre szabott megosztási élményt biztosítása azáltal, hogy az adott süti megkönnyíti a közösségi oldalakon (pl. Facebook) való megosztást.

  13.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de maximum 2 évre – eltárol.

  A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Felhasználó döntése alapján a belépés megkönnyítéséhez használt Felhasználó e-mail címét és jelszavát eltároló süti 365 napig tárolódik el. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy – az informatikai adatfeldolgozás esetét (lásd 19. pont) kivéve – nem fér hozzá.

  A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja, így ezen anonim adatokhoz a Google Inc. is hozzáfér. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de maximálisan 20 hónapig működő sütik segítségével.

  A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütiket az Oracle Corporation AddThis szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz az Oracle Corporation is hozzáfér. Ezen adatokat Adatkezelő tartósan tárolja, de maximálisan 2 évig működő sütik segítségével.

  Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és AddThis eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  és az AddThis súgó oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és az AddThis által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

  13.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

   

  14. Adatkezelések nyilvántartása

  14.1. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  14.2. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  14.3. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtakon túl – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

   

  15. Adatkezelés időtartama

  15.1. Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

  15.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ezen esetekben az ilyen kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az info@hunparcel.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a feliratkozás során vagy az írásbeli szerződés megkötésekor/írásbeli nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

  15.3. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart.

   

  16. Adatok tárolásának módja

  16.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

   

  17. Adatok forrása

  17.1. Adatkezelő csak a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli.

  17.2. A böngészési szokások alapján gyűjtött adatok forrása szintén a Felhasználó, illetve az általa jelen webhelyen végrehajtott böngészési műveletek.

   

  18. Adattovábbítás

  18.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  18.2. Az adattovábbítás címzettje:

  Elavon Digital Europe Limited

  Cégjegyzékszám: 07492608
  Adószám: GB 340442437
  Székhely: North Park, Newcastle Upon Tyne NE13 9AA United Kingdom
  Postacím: North Park, Newcastle Upon Tyne NE13 9AA United Kingdom
  Telefon: +44 0191 479 5977
  Kapcsolat: https://www.opayo.co.uk/contact-us
  Webhely: https://www.opayo.co.uk/

  gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

  18.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

  Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
  - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
  - az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
  - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

  Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

  Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

  Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

  Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

  Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

  18.4. A továbbított adatok köre:

  - a vásárolt szolgáltatás során megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),
  - név,
  - telefonszám,
  - e-mail cím,
  - cím,
  - tranzakció egyedi azonosítója.

  A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

  18.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

  18.6. Az Elavon Digital Europe Limited (SagePay) által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.opayo.co.uk/policies/privacy-policy oldalon.

  18.7. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

  18.8. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

   

  19. Adatfeldolgozó igénybevétele

  19.1. Tárhelyszolgáltató

  19.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  19.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

  TRANSZPORT STUDIUM Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: TRANSZPORT STUDIUM Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-737431
  Adószám: 13480660-2-43
  Székhely: 1185 Budapest, József Attila u 42.
  Telephely: 1108 Budapest, Kozma u 7.
  Telefon: +36 1 260 8218
  Fax: +36-1-260-8218
  E-mail: info@simplyweb.hu
  Webhely: www.simplyweb.hu

  gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  19.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók, szolgáltatások
  határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

  19.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett
  működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

  19.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket
  érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

  19.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a
  webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

  19.2. Weboldal fejlesztő

  19.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  19.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

  Retroscope Kreatív és Fejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: Retroscope Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-118864
  Adószám: 14917514-2-03
  Székhely: 6500 Baja, Mészáros Lázár utca 57.
  Telephely: 1033 Budapest, Hévízi út 8/b.
  Telefon: +36 20 421-77-82
  E-mail: info@retroscope.hu
  Webhely: www.retroscope.hu

  gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához használt szoftver
  programozóját és webhely fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

  19.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban
  megjelölt összes adatot érinti.

  19.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

  19.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket
  érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

  19.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a
  webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

  19.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

  19.4. Adatkezelő más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

   

  20. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  20.1. Tájékoztatáshoz való jog

  20.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

  20.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

  20.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

  20.2. Hozzáférési jog

  20.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

  20.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  20.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

  20.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

  20.3. A helyesbítéshez való jog

  20.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

  20.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  20.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  20.4. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  20.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  20.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

  20.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

  20.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  20.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  20.7. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.

  20.8. Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

  20.9. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  20.10. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

  20.11. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a következőkről:

  - Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulhat, továbbá

  - az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

   

  21. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

  21.1. A 20. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  21.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

  21.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 23. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  21.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  21.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 447 High Road, London, N12 0AF, UK alatti címére, e-mailben az info@hunparcel.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

   

  22. Adatvédelem, adatbiztonság

  22.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

  22.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő védett adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönítve tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

  22.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

  22.4  Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

  22.5. A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosító kóddal tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

   

  23. Jogérvényesítés

  23.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36  1  391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2024.01.01.

Hunparcel Ltd.