(A dokumentum letöltése: ITT)

 

1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a
Hunparcel Ltd.

Rövidített név: Hunparcel Ltd.
Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

www.hunparcel.com

internetcímen elérhető webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

2.2. A szerződés, szerződéskötés (megrendelés) és a visszaigazolás nyelve magyar.

2.3.  A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. (A szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.)

 

3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely szolgáltatásain keresztül értékesített termékekre, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető szavatosságról és elállási jogról szóló tájékoztató, adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

 

4. Szolgáltató

4.1. A Szolgáltató meghatározása:

Hunparcel Ltd.

Rövidített név: Hunparcel Ltd.

Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Számlavezető pénzintézet: Lloyds Bank - Hunparcel Ltd., Sort code: 30 99 86 Acc. Num: 66313260
Pénzforgalmi jelzőszám (nemzetközi utaláshoz):
BIC/ Swift code: LOYDGB21043
IBAN: GB46 LOYD 3099 8666 3132 60

4.2. Szolgáltató elérhetősége:

Kapcsolattartó személy neve: Bikali Dániel
Telefonszám: Magyarországon: +36 1 4464606
Egyesült Királyságban: +44 20 33843317
E-mail cím: info@hunparcel.com
Internet cím: www.hunparcel.com

 

5. Ügyfélszolgálat

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Ügyfélszolgálati munkatárs: Bikali Dániel

Telefonon:
Telefonszám: Magyarországon: +36 1 4464606 / Egyesült Királyságban: +44 20 33843317
Minden hétköznap:
Magyarországon: 09.00 órától 17.00 óráig
Egyesült Királyságban: 08.00 órától 16.00 óráig
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az ügyfélszolgálat szünetel.

E-mail-ben és üzenetben:
E-mail cím: info@hunparcel.com
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Gyors ajánlatkérés: a webhely „Gyors ajánlatkérés” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre és ajánlatkérésekre Szolgáltató az érkezéstől számított 48 órán belül válaszol.

 

6. Felhasználó

6.1. A webhely regisztrációs oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található szolgáltatások tekintetében megrendelőként azok igénybevételére vonatkozó szerződést kössön.

6.2. Szintén szerződés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve e szerződési feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

 

7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása. Ellenérték fejében a Szolgáltató kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (14., 15., 16. pontokban írt, a Szolgáltató felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és a Szolgáltatónak a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

7.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 17. pontot.)

7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást az érintett Felhasználó számára e szerződésnek megfelelően teljesíteni. (Bővebben lásd a 12. pontot.)

 

8. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

8.1.  Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás webhelyen feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési módnak megfelelően e szerződési feltételekben írtak (12. pont) szerint köteles megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen szerződésben – különösen a 12. pontban – meghatározott feltételeket teljesíteni.

8.2.  Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Szolgáltató felé, a regisztráció ingyenes.

8.3. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

8.4. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a szolgáltatásra vonatkozó ügyletek tekintetében teljesítés megkezdése, valamint már teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövőre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A már teljesített szolgáltatások tekintetében Felek kötelesek egymással elszámolni. Azon kifizetett szolgáltatások tekintetében melyek teljesítését Szolgáltató még nem kezdte meg, Megrendelő szerződésszegése esetén Szolgáltató a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, ebben az esetben visszatéríti Megrendelő részére a szolgáltatás ellenértéké – amennyiben az előre megfizetésre került.

 

9. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszűntetése

9.1. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés (regisztráció nélkül és regisztrált felhasználók)

9.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát.  Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.1.2. Ezen felül a webhely felhasználására vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a regisztráció elfogadásával és írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – határozatlan időre – létrejön a webhely felhasználására vonatkozó szerződés.

9.1.3. A webhely falhasználására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 15. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 9.2. pontban írt, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.

9.1.4. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely falhasználására vonatkozó szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó az irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai törlését kéri Szolgáltatótól.

9.1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely falhasználására vonatkozó szerződés teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes szerződés teljesítéséhez.

9.1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerződésre irányuló felmondása – regisztráció törlése, adatkezelés megtiltása – nem érinti az általa korábban érvényesen megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést.

9.1.7. Szolgáltató a webhely falhasználására vonatkozó szerződést bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen megrendelt szolgáltatásokat teljesíteni köteles.

9.1.8. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9.1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat. 

9.2. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés

9.2.1. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtását követően – illetve regisztráció nélkül is lehetséges módon – az adott szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére Felhasználó által történő elküldésével (megrendelés elküldése a webhelyen), majd az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával – melyről Szolgáltató egyértelmű, írásbeli visszajelzést küld e-mail útján Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen a 11. pontban részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén a szerződési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával, majd a megrendelés elküldésével tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a megrendelés befogadásával és írásban (e-mail útján) történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés.

9.2.2. Felhasználó regisztrációjának érvényes megrendelést követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve adatai törlését kéri Szolgáltatótól. Ezen esetekben a webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. 

9.2.3. Felhasználó megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági jogairól a 13. pont rendelkezik. 

9.2.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén (különös tekintettel a 15. pontra; kizárás szabályai) választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.

9.2.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely falhasználására vonatkozó szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerződéseket.

9.2.6. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9.2.7. Teljesítési akadály: Megszűnhet a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés, ha a Szolgáltató teljesítése akadályba ütközik. Ha a szállítás akadályba ütközik, Szolgáltató köteles késedelem nélkül értesíteni a Felhasználót és szükség esetén utasítást kérni. Felhasználó a szolgáltatási díjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével Felhasználó gazdagodna, vagy ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

 

10. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett (Adatvédelem – 17. pont) – adatainak önkéntes megadásával, jelen szerződési feltételek, a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Szolgáltató a regisztráció írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

10.2. A Regisztrált felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre, a webhelyen regisztrált felhasználóként történő megrendelésre, a megrendelés elektronikus úton történő leadásával.

10.3. Felhasználó a webhelyre belépve a profiljának adatait tartalmazó oldalon a „Regisztráció törlése” gombra kattintva bármikor megszüntetheti a webhelyen fennálló regisztrációját. Ezentúl felhasználó e-mail üzenet formájában bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével. Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat, és Felhasználó szerződés teljesítéséhez szükséges adatait Szolgáltató a szerződés teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti.

10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

11. Megrendelés

11.1. A megrendelt szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az igénybevételére vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Felhasználónak a webhelyen található bármely szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, igénybevételével kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: 5. pont).

11.2. A szolgáltatás díja mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett bruttó ár, mely minden adót és közterhet magába foglal.

11.3. Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül visszaigazolja, majd a webhelyen előre meghatározva feltüntetett szállítási napok („fix szállítási időpontok”) közül a megrendeléskor Felhasználó által kiválasztott napon, vagy vele, beleegyezésével egyeztetett másik időpontban felveszi a küldeményt, majd a megrendeléskor kijelölt szállítási naptól számított 7 napon belül kézbesíti azt a megrendeléskor Felhasználó által megjelölt címre. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

11.4. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgáltató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott szolgáltatás mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

11.5. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

11.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11.7. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, továbbá Szolgáltató szerződéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

11.8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon és szombaton történik, közép-európai idő (UTC+1=CET) szerint 09.00 órától 17.00 óráig, londoni idő (UTC) szerint 08.00 órától 16.00 óráig. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül, de legfeljebb 5 munkanapon belül kerül feldolgozásra.A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, az a beérkezést követő munkanapon a fent meghatározott időszakban kerül feldolgozásra, de legfeljebb 5 munkanapon belül.

 

11.9. Megrendelés leadásának menete:

  1. A megfelelő szolgáltatás kiválasztása (csomagküldés, költöztetés, raktározás, csomagolás)
  2. A szolgáltatás részletes paramétereinek megadása – méret és súly kategória, speciális küldemény kiválasztása, esetleges megjegyzés; költöztetés esetén a tárgyak, bútorok megadása, egyéb instrukciók a teljes körű kiszolgálás teljesítéséhez
  3. Szállítás időpontjának kiválasztása
  4. A megrendelő adatainak megadása
  5. Küldemény feladási címének és feladója adatainak megadása
  6. Küldemény kézbesítési címének és átvevője adatainak megadása
  7. A szerződési feltételek és tájékoztatók elfogadása, adatkezelési nyilatkozat elfogadása
  8. Megrendelés összesített adatainak ellenőrzése
  9. Fizetési mód kiválasztása
  10. A megrendelés elküldése

A Felhasználó  a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő hibaüzenet alapján, valamint a megadott személyes adatok tekintetében „Profil” menüpont alatt van lehetőség (adatok átírása/új adatok beírása, majd „Adatok módosítása” gomb).

A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig.

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatás áráról és a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét esetben, akkor a Szolgáltató külön felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés céljából.

Ha Felhasználó tévedésből más szolgáltatást rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy telefonon a fentebb meghatározott ügyfélszolgálati időben. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

11.11. Csomagszállítás illetve költöztetés megrendelése esetén, adatvédelmi és biztonsági okokból a rendeléseket csak online fogadja el Szolgáltató, így elkerülve az elhallásból adódó félreértéseket. Szolgáltató biztosítása is csak ilyen esetben nyújt fedezetet a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkező esetleges kárra. Felhasználó webhelyen leadott online Megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, és hatóság által jegyzett és visszaigazolt módon tárolja, illetve védi. Erről Felhasználó bővebben az adatvédelmi tájékoztatóban olvashat. Telefonon, sms-ben, e-mail útján vagy a fentiektől (online megrendelés a webhelyen) eltérő módon felvett megrendelések esetén utólagos reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ilyen megrendelésekkel kapcsolatos téves adatokkal összefüggésbe hozható következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve ilyen esetben nem garantálja a webhelyen meghirdetett szállítási idő betartását. 


11.12. A webhelyen a „Gyors ajánlatkérés” panel használatával küldött ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek. A teljes körű adatok hiányában az ajánlatkérésre adott ajánlatban megjelölt ár nem feltétlenül egyezik a későbbi szolgáltatás végleges árával. Az ajánlatkérés lényege, hogy körvonalazódjon Szolgáltató előtt a szállítandó tételek mennyisége, vagy a munka nagysága illetve az útvonal, települések ismeretének pontosságával. Az ajánlatkérésre válaszul adott ajánlat tájékoztató jellegű árakat és információkat tartalmaz, ami a végleges mennyiség, méretek és súly alapján változhat. A gyors ajánlatkérést Szolgáltató 24 órán belül feldolgozza, és a legjobb tudása szerint, a megadott adatok figyelembe vételével meghatározott árral küldött ajánlattal visszaigazolja. Ajánlatkérésre érkezett ajánlat elfogadása után célszerű az online megrendelést kitölteni a pontos adatokkal.
 

12. A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek

12.1. A webhelyen kiválasztott és megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül teljesíti a Felhasználó által a megrendelés során megadott feladási címről a kézbesítési címre, a webhelyen feltüntetett szolgáltatási díj ellenében. A konkrét szolgáltatás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a webhely „Árak” menüpontjában tájékozódhat.

12.2. Amennyiben Felhasználó vagy az általa átvétellel megbízott személy a küldeményt indok nélkül nem veszi át a webhelyen előre jelzett, de minden szállításkor egyedileg egyeztetett kézbesítés időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó vagy átvétellel megbízottja a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatás további teljesítésétől elállni, a küldeményt a Felhasználónak/feladónak Felhasználó költségére visszaszállítani, vagy azt elraktározni, és a raktározásért a mindenkori erre vonatkozó díjai szerint Felhasználó felé díjat felszámítani. Ilyen esetben az elvégzett szolgáltatás díja nem jár vissza Felhasználónak, az Szolgáltatót illeti.

12.3. Felek szállítás megkezdése előtti kötelezettségei

12.3.1. A feladó (Felhasználó vagy feladással megbízottja) köteles:

- a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse (Figyelem! Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bőröndben vagy erős anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévő tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belső terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenőrizni. Szolgáltató abban az esetben vállal felelősséget a törött tárgyakért vagy áruért, ha azt Szolgáltató munkatársa csomagolta, és a csomagolás helytelen vagy hiányos végrehajtásából kifolyólag történt a kár. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb értékű küldemény esetén ajánlott külön biztosítást kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan köthet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerződési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.);

- a küldemény szállítás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni;

- Szolgáltatónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni;

- számlaigényt előre jelezni Szolgáltatónak.

Szolgáltató a papír alapú számlát számítástechnikai eszköz útján állítja elő és elektronikus úton küldi meg Felhasználónak. Jelen szerződési feltételek elfogadásával és a fuvarlevél aláírásával Felhasználó hozzájárul a számla elektronikus úton való megküldéséhez. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a számla csak kinyomtatva minősül számlának, egyúttal vállalja a kinyomtatását és az azzal járó költségek viselését.

12.3.2. Szolgáltató köteles:

- csomagfeladáskor fuvarlevelet és tételes listát írni a szállítandó küldeményekről, ugyanakkor költöztetés esetében 50 tételszám felett nem szükséges a tételes lista felvétele;

- a fuvarlevélen becsült súlyt és térfogatot, valamint az áru típusát (pl.: költözés, bútorok, zsákok, dobozok) feltüntetni, indokolt esetben – esetleges hatósági ellenőrzés megkönnyítése, Felhasználó nyelvtudása okán – angol nyelven is;

 - Felhasználó előre jelzett számlaigénye esetén Szolgáltató a teljesítést követően köteles a számítástechnikai eszköz útján – nem módosítható formátumban – előállított papír alapú számlát elektronikus úton megküldeni Felhasználónak, az általa a webhelyen végrehajtott online megrendeléskor megadott elektronikus levelezési címre.

12.4. Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelő, vagy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a Szolgáltató a küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, Szolgáltató elállhat a szerződéstől, és az addig felmerült költségeit Felhasználótól követelheti, illetve az előre megfizetett szolgáltatási díjból azt leszámíthatja.

12.5. Ha csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, Szolgáltató köteles erről a körülményről a feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában Szolgáltató a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, Szolgáltató megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, Szolgáltató a szerződést felmondhatja, és az addig felmerült költségeit illetve a szolgáltatási díj addig teljesített szolgáltatásra eső részét Felhasználótól követelheti, illetve az előre megfizetett szolgáltatási díjból leszámíthatja.

12.6. Szolgáltató köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni.

12.7. Szolgáltató veszélyes áru, hűtést igénylő áru, undort keltő dolog, elhalt személyek vagy állatok földi maradványainak szállítását nem vállalja. Illegális, jövedéki (pl. cigaretta, alkohol) árut és fertőző anyagokat Szolgáltató nem szállít, a küldemény tartalmáért büntetőjogi és egyéb jogi felelősség a feladó személyt terheli. Ezzel kapcsolatban szolgáltató szúrópróbaszerűen vizsgálhatja, illetve bármikor felbonthatja a csomagolt küldeményeket. Feladáskor a csomagok elszállítását megtagadhatja. Regisztrált, bejegyzett csomagszállító és költöztető cégként Szolgáltató jogszerűen meggyőződhet a csomagok tartalmáról akár a feladáskor vagy később, még a kiszállítás előtt. Az erre vonatkozó rendelkezések megszegéséből adódó kárért Felhasználó/feladó a felelős, illetve az ebből adódó hatósági eljárásban kiszabott szankciókat, illetve az eljárás miatt felmerülő összes költséget (függetlenül attól, hogy azok közvetlenül kinél álltak be) illetve bevétel kiesésből adódó kárt – ideértve az elmaradt hasznot is – Szolgáltató Felhasználóra/feladóra hárítja, szükség esetén jogi úton is érvényt szerezve követelésének. E feltételeket Felhasználó/feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja. 

12.8. Teljesítési akadály: Megszűnhet a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés, ha a Szolgáltató teljesítése akadályba ütközik. Ha a szállítás akadályba ütközik, Szolgáltató köteles késedelem nélkül értesíteni a Felhasználót és szükség esetén utasítást kérni. Felhasználó a szolgáltatási díjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével Felhasználó gazdagodna, vagy ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

12.9. A Felhasználó a megrendelésre vonatkozó szerződéstől a szállítás megkezdése előtt állhat el.

12.10. Felhasználót a küldemény kézbesítéséig vagy amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti a küldeménnyel való rendelkezési jog (pl. más kézbesítési cím megadása, visszaszállíttatás). Szolgáltató a Felhasználó szállítás megkezdését követően tett rendelkezésének teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha az a szolgáltatás teljesítését terhesebbé tenné. Ha a Felhasználó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató a kereskedelmi észszerűség követelményei szerint, a Felhasználó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. Szolgáltató ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi észszerűség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; vagy a küldemény kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor. Ha Szolgáltató a küldeményt értékesíti vagy felhasználja, köteles erről a Felhasználót értesíteni. A fentieket megfelelően alkalmazni kell, ha Szolgáltató a szállítás megkezdését követően a szolgáltatás teljesítéséhez utasítást kér, és a Felhasználó megfelelő időn belül nem ad utasítást, vagy a Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához köti, és a Felhasználó ennek nem tesz eleget.

12.11. szolgáltató a küldemény megérkezéséről a címzettet megfelelő időben értesíti. Az értesítés fogadását követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni. A címzettnek az értesítés megérkezését megelőzően tett utasítását a Szolgáltató annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a Felhasználó utasításaival. A Szolgáltató a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a Szolgáltató kötelezettségét terhesebbé tenné. Szolgáltató megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelő biztosítékot.
 

12.12. A szolgáltatás díja

12.12.1. A szolgáltatási díj a webhelyen az „Árak” menüpont alatt megjelenő oldalon, illetve a megrendelés összeállításakor ismerhetők meg, és az ott feltüntetett mindenkori árak irányadók. A webhelyen feltüntetett árak méret, súly és darabszám, valamint speciális küldemények szerint kerültek meghatározásra. Ettől eltérő vagy más típusú csomag feladása esetén az árat Szolgáltató módosíthatja. Az alapvető szolgáltatás és erre vonatkozó árak London-Magyarország-London között értendők, háztól házig szállítással, biztosítási díjjal együtt. A csomagok ára tartalmazza az összevont vámkezelés díját. Nagyobb mennyiségnél vagy több csomag esetén egyedi vámkezelési díj kerül felszámolásra, melynek összegét külön egyezteti Szolgáltató a Felhasználóval.

12.12.2. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén „0” Ft-os vagy „1” Ft-os hibás ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

12.12.3. Felhasználó a megrendelt szolgáltatás díját előre bankkártyás fizetéssel, PayPal-on keresztül, előre utalással, illetve a feladáskor készpénzzel, vagy utánvétellel kézbesítéskor készpénzzel fizetheti meg. Átutalás esetén azt Szolgáltató 4. pontban jelzett bankszámlájára kell teljesíteni.

12.12.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy költöztetés esetén a rendeléskor meghatározott árat a bepakolásnál tapasztalt esetleges eltérések miatt megváltoztassa.

12.12.5. Előre lefoglalt és kifizetett fuvardíjat a megkezdett szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének Felhasználó felróható hibájából adódó meghiúsulása esetén Szolgáltató nem téríti vissza.

12.12.6. Amennyiben a megrendelésben meghatározott mennyiségnél a küldemény átvételekor kisebb mennyiség kerül átvételre, az esetben is a megrendeléskor Szolgáltató által meghatározott mértékű díjat köteles fizetni Felhasználó, függetlenül az árkülönbség mértékétől. Többlet küldemény esetén a hozzáadott mennyiség arányosan kerül számlázásra Felhasználó felé.

12.12.7. 300 angol fontot meghaladó fuvardíj esetén előleg fizetését kérheti Szolgáltató, melyet felhasználó kizárólag előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel előre teljesíthet. Az elállási jog jogszerű gyakorlásának esetét kivéve előleg visszafizetését a megrendelés törlése esetén Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

12.12.8. Költöztetés esetén a szolgáltatás díjának megfizetése két részletben történik. Első részlet megfizetése a megrendelést követően, Szolgáltató általi teljesítés megkezdése előtt, előleg formájában, előre utalással vagy bankkártyával történő előre fizetéssel történik. A második – a szolgáltatási díj előleg megfizetése utáni fennmaradó részét képező – részletet a küldemény kézbesítése előtt kell megfizetni előre utalással, vagy készpénzben a lerakodás előtt. Nagyobb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató csak átutalással történő fizetést fogad el.

12.12.9. Csomagszállítás díjának kifizetésére lehetőség van feladáskor készpénzzel (fontban vagy forintban), valamint átutalással is a kiszállítás előtt. Az összegnek minden esetben Szolgáltató számlájára meg kell érkeznie még a küldemény kézbesítése előtt, ellenkező esetben Szolgáltató megtagadhatja a küldemény kézbesítését. Speciális esetben utólag is lehetőség van fizetni a küldemény átvételekor készpénzben, ez azonban külön egyeztetést igényel.

12.12.10. Szolgáltató a gyűjtőraktárában fogadott csomagok épségére és tartalmára semmilyen felelősséget nem vállal, azok értékétől függetlenül. Ennek oka, hogy a gyűjtőraktárba érkező csomagok már rendszerint legalább kettő, Szolgáltatótól különböző szállító cég birtokában voltak mielőtt a raktárba érkeztek. Emiatt az esetleges hiányok vagy sérülések bizonyíthatósága csekély. A gyűjtőraktárban fogadott csomagok állapotát Szolgáltató a csomagok beérkezését követően nem vizsgálja. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele a megrendelő Felhasználó saját felelősségére történik. Ezt a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételkor számára e-mail útján megküldött ASZF elolvasásával tudomásul veszi Felhasználó. 

12.12.11. A készpénzes fizetésekről Szolgáltató minden esetben elismervényt ad.
 

12.13. A küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén a Szolgáltató a szolgáltatás díjára vagy annak arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a küldemény elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

12.14. Ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni.

12.15. A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a Szolgáltató a teljesítési határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a Szolgáltató köteles a Felhasználót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a Felhasználó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.

12.16. A Szolgáltató által fizetendő kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint a Felhasználó államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg. Szolgáltató súlyos gondatlanságából következő kár miatt kártérítés fizetésére köteles.

12.17. Szolgáltató a szállítási/fuvarozási szolgáltatására vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik, mely 50.000. HUF vagy 140 GBP / csomag értékben nyújt alap fedezetet, kizárólag a raktérben történt sérülésekre, valamint szállítás közbeni, tűz, víz, közlekedési baleset, beázás, egyéb környezeti károk esetén. Rablás és lopás esetére nem terjed ki a biztosítás. A felelősségbiztosítás csak a webhelyen leadott online megrendelés útján igénybevett szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkező esetleges kárra nyújt fedezetet. Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bőröndben vagy erős anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévő tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belső terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenőrizni. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb (140 GBP-t meghaladó) értékű küldemény esetén külön biztosítást érdemes kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan tehet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Kiemelten magas értékű tárgyak biztosítását csak és kizárólag számlával igazolt értékre illetve előre bejelentve fogadja el Szolgáltató, erre az alap biztosítása nem ad fedezetet. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerződési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

12.18. Szolgáltatót a szolgáltatás díjának és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szolgáltatással kapcsolatosan birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szolgáltatónak a Felhasználóval szemben fennálló, más szállítási/fuvarozási szolgáltatási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

12.19. A Felhasználó és feladó a Szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

12.20. A szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja.

12.21. Küldemény átvétele

12.21.1. A küldeményeket a megrendeléskor átvevőként megadott személy, annak meghatalmazottai, vagy a küldemények és a körülmények alapján észszerűen átvételre jogosultnak feltételezett személy jogosult átvenni, legyen az csomag, más küldemény vagy költöztetés során szállított tárgyak. Amennyiben az átvevő személy nem tartózkodik a helyszínen a küldemény kézbesítésekor, akkor a Szolgáltatóval előre közölt felhatalmazott személy veheti át a küldeményt. Szolgáltató nem vizsgálja ugyanazon cím alatt lakó és egyező névvel rendelkező természetes személyek azonosságát. Az átvevő személy az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is.

12.21.2. A szállításra átvételkor feljegyzett tételszám vagy mennyiség pontos leszállítását Szolgáltató minden esetben garantálja.

12.21.3. Az átvett küldemények épségét és darabszámát, mennyiségét még a helyszínen az átvételkor kell ellenőriznie a Felhasználónak/átvevőnek, az esetleges károkat akkor kell jelezni Szolgáltató felé. Az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is. Amennyiben kézbesítéskor a Felhasználó/átvevő bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített küldeményen, a kézbesítést végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni a küldeményt és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a Szolgáltatót terheli felelősség, ugyanakkor a küldemény kézbesítését, a kézbesítéskor Felhasználó/átvevő általi átvételét követően reklamációt nem fogad el Szolgáltató, az ezután jelzett károkért felelősséget nem vállal, és biztosítása sem tejed ki rá.

12.21.4. Fenti feltételeket átvevő személy a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

12.21.5. Ha átvevő személy hiányában nem sikerül a kézbesítés, a küldeményt Szolgáltató a gyűjtőraktárába szállítja, ahol ilyen esetekben még 2 hétig ingyenesen tárolja. Ez esetben a küldemény újra kiszállítására egyedi árajánlatot ad Szolgáltató, cím, méret és darabszám talapján. A különbözet fizetését kizárólag előre utalással fogadja el Szolgáltató.

12.22. Szállítási határidő

12.22.1. Szolgáltató a webhelyen előre meghatározott szállítási időpontként megjelölt napok közül Felhasználó által a megrendelésben kiválasztott naptól számított legfeljebb hét napon belül kézbesíti a küldeményt a megrendelésben megadott címre. Ettől Felhasználó eltérő kívánsága szerint a Felek eltérhetnek, közös megegyezéssel. Felhasználó kívánsága szerint más átvételi és kézbesítési időpont is egyeztethető, a hét napos kézbesítési időt meghaladóan is. A kézbesítés időpontját Szolgáltató előzetesen egyezteti a megrendelésben megjelölt címzettel.

12.23. Raktározás

12.23.1. Szállítási napokig ingyenes raktározást biztosít Szolgáltató a szállítási szolgáltatást megrendelő Felhasználó részére; a feladóval egyeztetett átvétel időpontjától a szállítás napjáig, valamint a célországba szállítást követően a címzett általi átvétel napjáig.

12.23.2. A szállítási szolgáltatástól független raktározási szolgáltatást is biztosít Szolgáltató a webhelyen a „raktározás” szolgáltatás oldalán feltüntetett feltételek szerint és áron.

12.23.3. A raktározásokra Budapesti és Londoni raktárakban kerül sor, riasztóval, kamerákkal folyamatosan őrzött objektumban. A raktárakban 5 C fok és 25 C fok között van a hőmérséklet.

12.23.4. A raktározás tekintetében Felek külön szerződést kötnek, melyre az alábbi feltételek általánosságban vonatkoznak.

12.23.5. Amennyiben az áru különleges kezelést igényel, Felhasználó/a raktározást Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) köteles a kezelési előírásokat a szerződés megkötése előtt Szolgáltatóval közölni. Veszélyes áru, hűtést igénylő áru, undort keltő dolog, elhalt személyek vagy állatok földi maradványainak raktározását Szolgáltató nem vállalja. Szolgáltató nem raktároz el illegális árut és fertőző anyagot, illegális raktározási tevékenységet nem végez. Az áru tartalmáért büntetőjogi és egyéb jogi felelősség a raktározást megrendelő személyt terheli.

12.23.6. Felhasználó/Megrendelő köteles Szolgáltatónak tájékoztatást adni mindazokról az adatokról, tényekről és körülményekről – különösen olyan áruk esetében, amelyek raktározását jogszabály külön feltételhez köti –, amelyek a raktározás teljesítéséhez szükségesek. Köteles továbbá a Szolgáltató részére a raktározáshoz, hatósági kezelésekhez szükséges okmányokat átadni.

12.23.7. Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő kívánságára tájékoztatást ad az áru állapotáról. Köteles a tájékoztatást megtenni, ha a beraktározott áru állapotában állagromlás következett be, vagy annak veszélye áll fenn.

12.23.8. Felhasználó/Megrendelő az árut raktározásra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak átadni. Amennyiben az áru vagy annak csomagolása sérült vagy hiányos, erről a Szolgáltató a Felhasználót/Megrendelőt tájékoztatja. A Felhasználó/Megrendelő írásbeli utasítására az árut a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő veszélyére átveheti, illetőleg az átvételt megtagadhatja.

12.23.9. Szolgáltató köteles megtagadni az áru átvételét, amennyiben az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, illetve ha annak raktározását vagy birtoklását jogszabály tiltja.

12.23.10. A raktározási szerződés tartamának letelte után a Felhasználó/Megrendelő köteles az árut átvenni és elviteléről gondoskodni. Az átvétel megtagadása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató felszólítja a Felhasználót/Megrendelőt az áru harminc napon belül történő átvételére és elvitelére. Az átvétel elmulasztása esetén Szolgáltató az árut értékesítheti, és a befolyt összegnek költségeivel és díjaival csökkentett értékét a Felhasználó/Megrendelő részére köteles megfizetni.

12.23.11. A raktározási szerződés alapján Szolgáltató a raktározási díjat (beleértve a be- és kirakodás díját is), illetve az áru raktározása során felmerült szükséges és hasznos költségeit követelheti a Felhasználótól/Megrendelőtől.

12.23.12. Szolgáltató köteles tájékoztatni Felhasználót/Megrendelőt az áru biztosításának lehetőségéről, Szolgáltató az árut csak a Felhasználó/Megrendelő utasítására és költségére köteles biztosítani. A Felek eltérő megállapodása hiányában a biztosítási szerződés kedvezményezettje a Felhasználó/Megrendelő.

12.23.13. Szolgáltatót díjai és költségei erejéig a Felhasználóval/Megrendelővel szemben zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a raktározási szerződéssel kapcsolatban birtokába kerültek, illetőleg amelyek felett a birtokában levő okmányok révén rendelkezik.

12.23.14. Zálogjog illeti meg Szolgáltatót azokon a dolgokon is, amelyek a Felhasználóval/Megrendelővel kötött további raktározási szerződések révén kerültek birtokába.

12.23.15. Szolgáltató felel azért a kárért, amely a raktározásra elhelyezett áruban az átvételtől a kiszolgáltatásig különösen a teljes vagy részleges elveszésből, megsemmisülésből, megromlásból vagy megsérülésből keletkezik, kivéve, ha

a) Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,

b) az áru belső tulajdonsága (természetes minősége),

c) a csomagolás rejtett hiányossága,

d) Felhasználó/Megrendelő, illetve a képviseletében eljáró személy felróható magatartása

miatt következett be.

12.23.16. A Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a Felhasználót/Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az áru belső tulajdonságaira vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a Szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, a Felhasználó/Megrendelő köteles bizonyítani. A Felhasználó/Megrendelő köteles bizonyítani, hogy maga vagy képviselői úgy jártak el, ahogy az általában elvárható.

12.23.17. A Felhasználó/Megrendelő felelős a különleges kezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megszegésével, valamint a küldemény átvételének megtagadásával, elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével okozott minden kárét, különös tekintettel a raktárban, valamint a más beraktározók (raktározást megrendelő ügyfelek) árujában okozott károkra.

12.23.18. A raktározás tárgyában létrejött szerződés további feltételeit a külön megkötött szerződés, és a webhelyen a „raktározás” szolgáltatás oldalán található mindenkori feltételek tartalmazzák.

12.24. Csomagolási szolgáltatás

12.24.1. Ha Felhasználó költöztetés céljából rendeli meg a szállítási szolgáltatást, Szolgáltató a webhelye „Csomagolás” szolgáltatást leíró oldalán mindenkor közzétett megrendelési értékhatár felett ingyenes csomagoló anyag kiszállítást biztosít London és Budapest teljes területén.

12.24.2. Szolgáltató Felhasználó erre vonatkozó külön megrendelése esetén vállalja, hogy költözése előtt bútorait, ruháit, személyes tárgyait megfelelő módon, a Szolgáltató által biztosított, új csomagolóanyagokkal becsomagolja.

12.24.3. A csomagolási szolgáltatás díja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időnek és annak függvénye, hogy hány Szolgáltató hány munkatársa végzi. Erről Felek külön egyeznek meg, egyedi ajánlat alapján.

12.24.4. Arra az esetre, ha Felhasználó maga szeretné becsomagolni a küldeményét, Felhasználó erre vonatkozó külön megrendelése esetén Szolgáltató csomagolóanyagot biztosít Felhasználó részére díj ellenében, Felek külön, egyedi megegyezése alapján

12.25. A webhely „Szolgáltatások” menüpontjából elérhető, az egyes szolgáltatásokat leíró oldalakon mindenkor feltüntetett feltételek jelen szerződési és felhasználási feltételek részét képezik.

 

13. Hibás teljesítés, szavatosság, INDOKOLÁS NÉLKÜLI Elállási/felmondási jog

13.1. Hibás teljesítés

13.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

13.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

13.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

13.2. Kellékszavatosság                   

13.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. A kijavítás és kicserélés fogalmak, valamint a szavatossági rendelkezések Szolgáltató szolgáltatására vonatkoznak.

13.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

13.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

13.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.3. Indokolás nélküli elállási/Felmondási jog

13.3.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát – fuvarozási szerződés esetén – csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. Ha szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

13.3.2. Az elállási/felmondási határidő: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

13.3.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (5. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

13.4. Az elállás/felmondás joghatásai

13.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a már megkezdett szállítási szolgáltatás esetét. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

13.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

14. Felelősség kizárása

14.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

14.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

14.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 15. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

14.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató terméket nem gyárt, így azok, illetve a nem általa szolgáltatott szolgáltatások esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők tartalmáért, illetve a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.

14.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14.6. A webhelyen található külső hivatkozások (a www.hunparcel.com internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősség nem terheli.

 

15. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

15.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.

15.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

15.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Szolgáltató szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. kézbesítési cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

15.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

16. A webhely üzemeltetésének befejezése

6.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

17. Adatkezelés, adatvédelem

17.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót, melyben írtak részét képezik jelen szerződési feltételeknek.

 

18. Szerződési feltételek módosítása

18.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

18.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

18.3. A módosítás előtt regisztráló felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített megrendelésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

18.4. Ugyanakkor a módosítás előtt regisztráló felhasználók által a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed.

18.5. A módosításkor folyamatban lévő megrendeléseket, szolgáltatásokat a megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

18.6. A módosítást követően regisztráló felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

18.7. A megrendelésekre minden esetben az azok leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni.

18.8. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

 

19. Irányadó jog, jogviták

19.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

19.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

19.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

19.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései irányadók.

 

20. Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

20.1. Panasz

20.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az  Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás vagy minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Hunparcel Ltd.
Székhely:         447 High Road, London, N12 0AF, UK
Postacím:        447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telefonszám:
Magyarországon: +36 1 4464606 / Egyesült Királyságban: +44 20 33843317
E-mail cím: info@hunparcel.com
Webhely:        www.hunparcel.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

20.1.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat:

Európai Fogyasztói Központ

Postacím:       1440 Budapest Pf. 1.
Telefon:          +36 1 896 77 47
E-mail:            info@magyarefk.hu
Webhely:        http://www.magyarefk.hu

20.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti:
Az eljárásra a fogyasztó – Magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Szolgáltató külföldi székhelyére tekintettel a Szolgáltatóra vonatkozóan illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím:                1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím:       1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon:          +36 1 488 21 31
E-mail:            bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely:        https://bekeltet.bkik.hu/

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület.
Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

20.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

20.2.1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:        1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:          +36 1 391 1400
Fax:                 +36 1 391 1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2023. január 1.

Hunparcel Ltd.

 

FÓRUMSZABÁLYZAT ÉS MODERÁLÁSI ALAPELVEK

Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó vagy annak nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén tartalmúak, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan - hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó nem jogosult feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.


A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen található szolgáltatásokat a Felhasználó hozzászólás formájában értékelheti. Ezen kívül a webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. Az értékelésnek, hozzászólásnak feltétele a webhelyen történő regisztráció.

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

A fenti lehetőség a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendő jelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.


A fórumok felhasználói

Szolgáltató fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A felhasználók a nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.
Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe. 


Közzététel

 

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A beérkező értékelések közül a Szolgáltató egyenlő arányban jelenít meg a webhelyen különböző pozitív és negatív értékeléseket.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó saját kérésére Szolgáltató „Törölt felhasználó”-ra átírva megsemmisíti az adott álnevet/anonimizálja az adott hozzászóló személyét, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév többi hozzászólása közé. 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai elküldése előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és hogyan fogalmaz meg, elkerülve a saját vagy mások (ideértve a jogi személyeket, szervezeteket is) érdekeinek sérelmét.

Felhasználó a mérlegelés során köteles szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja Szolgáltató, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott hozzászólás és közzétevőjének személye, illetve adott Felhasználó akár összes hozzászólása.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A weboldalon kizárólag valódi vélemények kerülnek közzétételre. A vélemények közzététele előtt a Szolgáltató ellenőrzi, hogy az értékelő szerepel-e a megrendelő személyek között. Ilyen módon biztosított, hogy valódi megrendelők értékelései, véleményei jelenhessenek csak meg.

A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.


Moderáció 

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a kulturált információcsere lehetőségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.

A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függően előfordulhat, hogy a moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja az összes hozzászólást. Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik. Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:
- akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek
- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok nem tudják az egyes bejegyzéseket utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. 

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. 

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:
- Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
- Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.
- Egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t az info@hunparcel.com címre.
- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.
- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések. 
- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.
- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása.
- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.
- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.
- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.


Letiltás

A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják. 

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.


Szerzői jog

A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra és egyéb bejegyzésekre is vonatkoznak.


Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.


Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által előírt adatközlési kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.


A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.  A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az info@hunparcel.com címre!

2023. január 1.

Hunparcel Ltd.