(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 

Általános szerzõdési és felhasználói feltételek

 

1. A webhely üzemeltetõje

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Hunparcel Ltd.

Rövidített név: Hunparcel Ltd.
Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Üzleti tevékenység helye: 447 High Road, London, N12 0AF, UK (magyarországi iroda címe: 1211 Budapest, Színesfém utca 10.)

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

https://hunparcel.com/

internetcímen elérhetõ webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhetõ webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltetõ Szolgáltató magyar nyelvû felületen elérhetõvé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelõ felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerzõdés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
- Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
- a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

2.2. A szerzõdés, szerzõdéskötés (megrendelés) és a visszaigazolás nyelve magyar.

2.3.  A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövõ szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a késõbbiekben nem lesz írásban hozzáférhetõ. (A szerzõdési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthetõ formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhetõ a webhelyen.)

 

3. Általános szerzõdési és felhasználói feltételek hatálya

3.1. Jelen általános szerzõdési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerzõdési feltételek) a webhelyen elérhetõ szolgáltatásokra, a webhely szolgáltatásain keresztül értékesített termékekre, illetve a webhelyen elérhetõvé tett információkra vonatkoznak. A szerzõdési feltételek elfogadásával létrejövõ szerzõdés felei, egyrészrõl a Szolgáltató, másrészrõl minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkezõ, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minõsülõ szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerzõdési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezõnek ismeri el. A jelen szerzõdési feltételek keretében kötendõ szerzõdést cselekvõképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvõképes személy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerzõdési feltételek a Szolgáltató által jelen szerzõdési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történõ elhelyezéstõl hatályos, és határozatlan idõre szól. A szerzõdési feltételek részét képezi a webhelyen elérhetõ fogyasztóvédelmi tájékoztató, adatkezelési tájékoztatósütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

 

4. Szolgáltató

4.1. A Szolgáltató meghatározása:

Hunparcel Ltd.

Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Üzleti tevékenység helye: 447 High Road, London, N12 0AF, UK (magyarországi iroda címe: 1211 Budapest, Színesfém utca 10.)
Számlavezetõ pénzintézet: Lloyds Bank - Hunparcel Ltd., Sort code: 30 99 86 Acc. Num: 66313260
Pénzforgalmi jelzõszám (nemzetközi utaláshoz):
BIC/ Swift code: LOYDGB21043
IBAN: GB46 LOYD 3099 8666 3132 60

4.2. Szolgáltató elérhetõsége:

Kapcsolattartó személy neve: Bikali Dániel
Telefonszám: Magyarországon: +36 1 4464606
Egyesült Királyságban: +44 20 33843317
E-mail cím: info@hunparcel.com
Internet cím: https://hunparcel.com/

 

5. Ügyfélszolgálat

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetõségeken mûködteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt idõintervallumokban:

Ügyfélszolgálati munkatárs: Bikali Dániel

Telefonon:

Telefonszám: Magyarországon: +36 1 4464606 / Egyesült Királyságban: +44 20 33843317

Minden hétköznap:

Magyarországon: 09.00 órától 17.00 óráig
Egyesült Királyságban: 08.00 órától 16.00 óráig

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az ügyfélszolgálat szünetel.

E-mail-ben és üzenetben:

E-mail cím: info@hunparcel.com

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhetõ üzenetküldési lehetõség.

Gyors ajánlatkérés: a webhely „Gyors ajánlatkérés” menüpontja alatt elérhetõ üzenetküldési lehetõség.

Az ilyen úton érkezõ e-mail-ekre, üzenetekre és ajánlatkérésekre Szolgáltató az érkezéstõl számított 48 órán belül válaszol.

 

6. Felhasználó

6.1. A webhely regisztrációs oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerzõdési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelõ személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található szolgáltatások tekintetében megrendelõként azok igénybevételére vonatkozó szerzõdést kössön.

6.2. Szintén szerzõdés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve e szerzõdési feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

 

7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetõségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehetõ szolgáltatások biztosítása. Ellenérték fejében a Szolgáltató kizárólag szolgáltatás nyújt, termék megrendelésére nincs lehetõség.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen szerzõdési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (15., 16., 17. pontokban írt, a Szolgáltató felelõsségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történõ kizárásra és a Szolgáltatónak a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

7.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körû védelme, az adatok jogszerû kezelése, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bõvebben lásd a 18. pontot.)

7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást az érintett Felhasználó számára e szerzõdésnek megfelelõen teljesíteni. (Bõvebben lásd a 12. pontot.)

 

8. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

8.1. Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás webhelyen feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési módnak megfelelõen e szerzõdési feltételekben írtak (12. pont) szerint köteles megfizetni, valamint Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítéséhez szükséges, jelen szerzõdésben – különösen a 12. pontban – meghatározott feltételeket teljesíteni.

8.2. Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Szolgáltató felé, a regisztráció ingyenes.

8.3. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerzõdési feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerzõdésszerû teljesítéséhez szükséges.

8.4. E kötelezettségek megszegése szerzõdésszegésnek minõsül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a szerzõdés teljesítésétõl és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerzõdés elõtti állapotot visszaállíthatja, illetve a szolgáltatásra vonatkozó ügyletek tekintetében teljesítés megkezdése, valamint már teljesített és mindkét Fél részérõl teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövõre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerzõdést. A már teljesített szolgáltatások tekintetében Felek kötelesek egymással elszámolni. Azon kifizetett szolgáltatások tekintetében melyek teljesítését Szolgáltató még nem kezdte meg, Megrendelõ szerzõdésszegése esetén Szolgáltató a szerzõdés elõtti állapotot visszaállíthatja, ebben az esetben visszatéríti Megrendelõ részére a szolgáltatás ellenértéké – amennyiben az elõre megfizetésre került.

 

9. Szerzõdés létrejötte, megszûnése és megszûntetése

9.1. A webhely felhasználására vonatkozó szerzõdés (regisztráció nélkül és regisztrált felhasználók)

9.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngészõ felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerzõdési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát.  Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerzõdési feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.1.2. Ezen felül a webhely felhasználására vonatkozó szerzõdés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan idõre. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerzõdési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerzõdési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a regisztráció elfogadásával és írásban (e-mail útján) történõ visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerzõdési szándékáról, mellyel így – határozatlan idõre – létrejön a webhely felhasználására vonatkozó szerzõdés.

9.1.3. A webhely falhasználására vonatkozó szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerzõdési feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 15. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részérõl teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 9.2. pontban írt, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdésekre értendõ a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerzõdési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. A Felhasználó részérõl még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerzõdésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerzõdés.

9.1.4. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely falhasználására vonatkozó szerzõdést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó az irányú kérelme, amiben adatainak teljes körû kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve a szerzõdés teljesítéséhez szükséges adatai törlését kéri Szolgáltatótól.

9.1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintõ adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely falhasználására vonatkozó szerzõdés teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes szerzõdés teljesítéséhez.

9.1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerzõdésre irányuló felmondása – regisztráció törlése, adatkezelés megtiltása – nem érinti az általa korábban érvényesen megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzõdést.

9.1.7. Szolgáltató a webhely falhasználására vonatkozó szerzõdést bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen megrendelt szolgáltatásokat teljesíteni köteles.

9.1.8. A szerzõdés megszûnik a Szolgáltató megszûnésével és a Felhasználó halálával vagy megszûnésével.

9.1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngészõ felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely mûködésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngészõ felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerzõdési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat. 

9.2. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés

9.2.1. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés a regisztráció végrehajtását követõen – illetve regisztráció nélkül is lehetséges módon – az adott szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére Felhasználó által történõ elküldésével (megrendelés elküldése a webhelyen), majd az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával – melyrõl Szolgáltató egyértelmû, írásbeli visszajelzést küld e-mail útján Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részérõl történõ teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen a 11. pontban részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén a szerzõdési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával, majd a megrendelés elküldésével tesz szerzõdési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a megrendelés befogadásával és írásban (e-mail útján) történõ világos és egyértelmû visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerzõdési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés.

9.2.2. Felhasználó regisztrációjának érvényes megrendelést követõ törlésével a megrendelésre vonatkozó szerzõdését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstõl való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körû kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve adatai törlését kéri Szolgáltatótól. Ezen esetekben a webhely felhasználására vonatkozó szerzõdés megszûnését követõen az adott, érvényes megrendeléssel megkötött szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. 

9.2.3. Felhasználó megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági jogairól a 13. pont rendelkezik. 

9.2.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerzõdési feltételek súlyos megszegése esetén (különös tekintettel a 15. pontra; kizárás szabályai) választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a szolgáltatás árát. A Felhasználó részérõl még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerzõdésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerzõdés.

9.2.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely falhasználására vonatkozó szerzõdés Szolgáltató általi felmondása esetén köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerzõdéseket.

9.2.6. A szerzõdés megszûnik a Szolgáltató megszûnésével és a Felhasználó halálával vagy megszûnésével.

9.2.7. Teljesítési akadály: Megszûnhet a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés, ha a Szolgáltató teljesítése akadályba ütközik. Ha a szállítás akadályba ütközik, Szolgáltató köteles késedelem nélkül értesíteni a Felhasználót és szükség esetén utasítást kérni. Felhasználó a szolgáltatási díjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével Felhasználó gazdagodna, vagy ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az akadályt ellenõrzési körén kívül esõ, a szerzõdéskötés idõpontjában elõre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

 

10. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett (Adatvédelem – 17. pont) – adatainak önkéntes megadásával, jelen szerzõdési feltételek, a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Szolgáltató a regisztráció írásban (e-mail útján) történõ visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

10.2. A Regisztrált felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történõ belépésre, a webhelyen regisztrált felhasználóként történõ megrendelésre, a megrendelés elektronikus úton történõ leadásával.

10.3. Felhasználó a webhelyre belépve a profiljának adatait tartalmazó oldalon a „Regisztráció törlése” gombra kattintva bármikor megszüntetheti a webhelyen fennálló regisztrációját. Ezentúl felhasználó e-mail üzenet formájában bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem benyújtását követõ 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejû törlésével. Ezzel jelen szerzõdést a regisztrációra és az adatainak ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat, és Felhasználó szerzõdés teljesítéséhez szükséges adatait Szolgáltató a szerzõdés teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti.

10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által mûködtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

10.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelõs. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhetõ, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejûleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok idõszerûek, teljesek és a valóságnak megfelelõek legyenek.

Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a Szolgáltató felé ezt jelezve módja van új jelszó beállítására.

 

11. Megrendelés

11.1. A megrendelt szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzõit, az igénybevételére vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés elõtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Felhasználónak a webhelyen található bármely szolgáltatás minõségével, alapvetõ tulajdonságával, igénybevételével kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetõségek: 5. pont).

11.2. A szolgáltatás díja mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett bruttó ár, mely minden adót és közterhet magába foglal.

11.3. Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követõ 48 órán belül visszaigazolja, majd a webhelyen elõre meghatározva feltüntetett szállítási napok („fix szállítási idõpontok”) közül a megrendeléskor Felhasználó által kiválasztott napon, vagy vele, beleegyezésével egyeztetett másik idõpontban felveszi a küldeményt, majd a megrendeléskor kijelölt szállítási naptól számított 7 napon belül kézbesíti azt a megrendeléskor Felhasználó által megjelölt címre. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthetõ a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

11.4. A webhelyen megrendelhetõ szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgáltató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott szolgáltatás mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérõ, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendû ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerzõdés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történõ értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történõ ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az elsõ, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerzõdés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása elõtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

11.5. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekbõl adódó károkért való felelõsségét kizárja.

11.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerzõdési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezõnek ismeri el.

11.7. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését követõen köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétõl számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerzõdéses kötelezettség alól, továbbá Szolgáltató szerzõdéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik.

11.8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon és szombaton történik, közép-európai idõ (UTC+1=CET) szerint 09.00 órától 17.00 óráig, londoni idõ (UTC) szerint 08.00 órától 16.00 óráig. Ha a megrendelés ebben az idõintervallumban érkezik be, a beérkezés idõpontjától számított 24 órán belül, de legfeljebb 5 munkanapon belül kerül feldolgozásra.A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti idõintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, az a beérkezést követõ munkanapon a fent meghatározott idõszakban kerül feldolgozásra, de legfeljebb 5 munkanapon belül.

 

11.9. Megrendelés leadásának menete:

A megfelelõ szolgáltatás kiválasztása (csomagküldés, költöztetés, raktározás, csomagolás)

A szolgáltatás részletes paramétereinek megadása – méret és súly kategória, speciális küldemény kiválasztása, esetleges megjegyzés; költöztetés esetén a tárgyak, bútorok megadása, egyéb instrukciók a teljes körû kiszolgálás teljesítéséhez

Szállítás idõpontjának kiválasztása

A megrendelõ adatainak megadása

Küldemény feladási címének és feladója adatainak megadása

Küldemény kézbesítési címének és átvevõje adatainak megadása

A szerzõdési feltételek és tájékoztatók elfogadása, adatkezelési nyilatkozat elfogadása

Megrendelés összesített adatainak ellenõrzése

Fizetési mód kiválasztása

A megrendelés elküldése

A Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerzõdéses nyilatkozat elküldését megelõzõen történõ azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webhelyen történõ megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenõ hibaüzenet alapján, valamint a megadott személyes adatok tekintetében „Profil” menüpont alatt van lehetõség (adatok átírása/új adatok beírása, majd „Adatok módosítása” gomb).

A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenõrizhetõk, változtathatók, vagy akár törölhetõk a megrendelés elküldéséig.

Felhasználó a megrendelés elküldése elõtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatás áráról és a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülõ esetleges további költségekrõl, az esetleges korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét esetben, akkor a Szolgáltató külön felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés céljából.

Ha Felhasználó tévedésbõl más szolgáltatást rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy telefonon a fentebb meghatározott ügyfélszolgálati idõben. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése elõtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

11.11. Csomagszállítás illetve költöztetés megrendelése esetén, adatvédelmi és biztonsági okokból a rendeléseket csak online fogadja el Szolgáltató, így elkerülve az elhallásból adódó félreértéseket. Szolgáltató biztosítása is csak ilyen esetben nyújt fedezetet a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkezõ esetleges kárra. Felhasználó webhelyen leadott online Megrendelésében szereplõ elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ezekbõl származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelõsséget. A megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, és hatóság által jegyzett és visszaigazolt módon tárolja, illetve védi. Errõl Felhasználó bõvebben az adatvédelmi tájékoztatóban olvashat. Telefonon, sms-ben, e-mail útján vagy a fentiektõl (online megrendelés a webhelyen) eltérõ módon felvett megrendelések esetén utólagos reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ilyen megrendelésekkel kapcsolatos téves adatokkal összefüggésbe hozható következményekért Szolgáltató nem vállal felelõsséget, illetve ilyen esetben nem garantálja a webhelyen meghirdetett szállítási idõ betartását. 


11.12. A webhelyen a „Gyors ajánlatkérés” panel használatával küldött ajánlatkérés nem minõsül megrendelésnek. A teljes körû adatok hiányában az ajánlatkérésre adott ajánlatban megjelölt ár nem feltétlenül egyezik a késõbbi szolgáltatás végleges árával. Az ajánlatkérés lényege, hogy körvonalazódjon Szolgáltató elõtt a szállítandó tételek mennyisége, vagy a munka nagysága illetve az útvonal, települések ismeretének pontosságával. Az ajánlatkérésre válaszul adott ajánlat tájékoztató jellegû árakat és információkat tartalmaz, ami a végleges mennyiség, méretek és súly alapján változhat. A gyors ajánlatkérést Szolgáltató 24 órán belül feldolgozza, és a legjobb tudása szerint, a megadott adatok figyelembe vételével meghatározott árral küldött ajánlattal visszaigazolja. Ajánlatkérésre érkezett ajánlat elfogadása után célszerû az online megrendelést kitölteni a pontos adatokkal.

 

12. A szolgáltatás teljesítésére és az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek

12.1. A webhelyen kiválasztott és megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplõ áron és határidõn belül teljesíti a Felhasználó által a megrendelés során megadott feladási címrõl a kézbesítési címre, a webhelyen feltüntetett szolgáltatási díj ellenében. A konkrét szolgáltatás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a webhely „Árak” menüpontjában tájékozódhat.

12.2. Amennyiben Felhasználó vagy az általa átvétellel megbízott személy a küldeményt indok nélkül nem veszi át a webhelyen elõre jelzett, de minden szállításkor egyedileg egyeztetett kézbesítés idõpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó vagy átvétellel megbízottja a kiszállítást végzõ kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhetõ, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatás további teljesítésétõl elállni, a küldeményt a Felhasználónak/feladónak Felhasználó költségére visszaszállítani, vagy azt elraktározni, és a raktározásért a mindenkori erre vonatkozó díjai szerint Felhasználó felé díjat felszámítani. Ilyen esetben az elvégzett szolgáltatás díja nem jár vissza Felhasználónak, az Szolgáltatót illeti.

12.3. Felek szállítás megkezdése elõtti kötelezettségei

12.3.1. A feladó (Felhasználó vagy feladással megbízottja) köteles:

- a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse (Figyelem! Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bõröndben vagy erõs anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévõ tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelõsséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belsõ terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenõrizni. Szolgáltató abban az esetben vállal felelõsséget a törött tárgyakért vagy áruért, ha azt Szolgáltató munkatársa csomagolta, és a csomagolás helytelen vagy hiányos végrehajtásából kifolyólag történt a kár. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb értékû küldemény esetén ajánlott külön biztosítást kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan köthet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerzõdési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.);

- a küldemény szállítás során történõ kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni;

- Szolgáltatónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni;

- számlaigényt elõre jelezni Szolgáltatónak.

Szolgáltató a papír alapú számlát számítástechnikai eszköz útján állítja elõ és elektronikus úton küldi meg Felhasználónak. Jelen szerzõdési feltételek elfogadásával és a fuvarlevél aláírásával Felhasználó hozzájárul a számla elektronikus úton való megküldéséhez. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a számla csak kinyomtatva minõsül számlának, egyúttal vállalja a kinyomtatását és az azzal járó költségek viselését.

12.3.2. Szolgáltató köteles:

- csomagfeladáskor fuvarlevelet és tételes listát írni a szállítandó küldeményekrõl, ugyanakkor költöztetés esetében 50 tételszám felett nem szükséges a tételes lista felvétele;

- a fuvarlevélen becsült súlyt és térfogatot, valamint az áru típusát (pl.: költözés, bútorok, zsákok, dobozok) feltüntetni, indokolt esetben – esetleges hatósági ellenõrzés megkönnyítése, Felhasználó nyelvtudása okán – angol nyelven is;

 - Felhasználó elõre jelzett számlaigénye esetén Szolgáltató a teljesítést követõen köteles a számítástechnikai eszköz útján – nem módosítható formátumban – elõállított papír alapú számlát elektronikus úton megküldeni Felhasználónak, az általa a webhelyen végrehajtott online megrendeléskor megadott elektronikus levelezési címre.

12.4. Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelõ, vagy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a Szolgáltató a küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, Szolgáltató elállhat a szerzõdéstõl, és az addig felmerült költségeit Felhasználótól követelheti, illetve az elõre megfizetett szolgáltatási díjból azt leszámíthatja.

12.5. Ha csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a küldemény átvételét követõen válik nyilvánvalóvá, Szolgáltató köteles errõl a körülményrõl a feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában Szolgáltató a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, Szolgáltató megfelelõ biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelõssége merülhet fel. Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelõ biztosítékot, Szolgáltató a szerzõdést felmondhatja, és az addig felmerült költségeit illetve a szolgáltatási díj addig teljesített szolgáltatásra esõ részét Felhasználótól követelheti, illetve az elõre megfizetett szolgáltatási díjból leszámíthatja.

12.6. Szolgáltató köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni.

12.7. Szolgáltató veszélyes áru, hûtést igénylõ áru, undort keltõ dolog, elhalt személyek vagy állatok földi maradványainak szállítását nem vállalja. Illegális, jövedéki (pl. cigaretta, alkohol) árut és fertõzõ anyagokat Szolgáltató nem szállít, a küldemény tartalmáért büntetõjogi és egyéb jogi felelõsség a feladó személyt terheli. Ezzel kapcsolatban szolgáltató szúrópróbaszerûen vizsgálhatja, illetve bármikor felbonthatja a csomagolt küldeményeket. Feladáskor a csomagok elszállítását megtagadhatja. Regisztrált, bejegyzett csomagszállító és költöztetõ cégként Szolgáltató jogszerûen meggyõzõdhet a csomagok tartalmáról akár a feladáskor vagy késõbb, még a kiszállítás elõtt. Az erre vonatkozó rendelkezések megszegésébõl adódó kárért Felhasználó/feladó a felelõs, illetve az ebbõl adódó hatósági eljárásban kiszabott szankciókat, illetve az eljárás miatt felmerülõ összes költséget (függetlenül attól, hogy azok közvetlenül kinél álltak be) illetve bevétel kiesésbõl adódó kárt – ideértve az elmaradt hasznot is – Szolgáltató Felhasználóra/feladóra hárítja, szükség esetén jogi úton is érvényt szerezve követelésének. E feltételeket Felhasználó/feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja. 

12.8. Teljesítési akadály: Megszûnhet a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés, ha a Szolgáltató teljesítése akadályba ütközik. Ha a szállítás akadályba ütközik, Szolgáltató köteles késedelem nélkül értesíteni a Felhasználót és szükség esetén utasítást kérni. Felhasználó a szolgáltatási díjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével Felhasználó gazdagodna, vagy ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az akadályt ellenõrzési körén kívül esõ, a szerzõdéskötés idõpontjában elõre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

12.9. A Felhasználó a megrendelésre vonatkozó szerzõdéstõl a szállítás megkezdése elõtt állhat el.

12.10. Felhasználót a küldemény kézbesítéséig vagy amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti a küldeménnyel való rendelkezési jog (pl. más kézbesítési cím megadása, visszaszállíttatás). Szolgáltató a Felhasználó szállítás megkezdését követõen tett rendelkezésének teljesítését megfelelõ biztosíték adásához kötheti, ha az a szolgáltatás teljesítését terhesebbé tenné. Ha a Felhasználó nem ad megfelelõ biztosítékot, a Szolgáltató a kereskedelmi észszerûség követelményei szerint, a Felhasználó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. Szolgáltató ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult. Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi észszerûség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre tõzsdén, az értékesítés idõpontjában érvényes áron; vagy a küldemény kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor. Ha Szolgáltató a küldeményt értékesíti vagy felhasználja, köteles errõl a Felhasználót értesíteni. A fentieket megfelelõen alkalmazni kell, ha Szolgáltató a szállítás megkezdését követõen a szolgáltatás teljesítéséhez utasítást kér, és a Felhasználó megfelelõ idõn belül nem ad utasítást, vagy a Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelõ biztosíték adásához köti, és a Felhasználó ennek nem tesz eleget.

12.11. szolgáltató a küldemény megérkezésérõl a címzettet megfelelõ idõben értesíti. Az értesítés fogadását követõen a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni. A címzettnek az értesítés megérkezését megelõzõen tett utasítását a Szolgáltató annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a Felhasználó utasításaival. A Szolgáltató a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelõ biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a Szolgáltató kötelezettségét terhesebbé tenné. Szolgáltató megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelõ biztosítékot.

12.12. A szolgáltatás díja

12.12.1. A szolgáltatási díj a webhelyen az „Árak” menüpont alatt megjelenõ oldalon, illetve a megrendelés összeállításakor ismerhetõk meg, és az ott feltüntetett mindenkori árak irányadók. A webhelyen feltüntetett árak méret, súly és darabszám, valamint speciális küldemények szerint kerültek meghatározásra. Ettõl eltérõ vagy más típusú csomag feladása esetén az árat Szolgáltató módosíthatja. Az alapvetõ szolgáltatás és erre vonatkozó árak London-Magyarország-London között értendõk, háztól házig szállítással, biztosítási díjjal együtt. A csomagok ára tartalmazza az összevont vámkezelés díját. Nagyobb mennyiségnél vagy több csomag esetén egyedi vámkezelési díj kerül felszámolásra, melynek összegét külön egyezteti Szolgáltató a Felhasználóval.

12.12.2. A webhelyen megrendelhetõ szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén „0” Ft-os vagy „1” Ft-os hibás ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerzõdés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történõ értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történõ ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az elsõ, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerzõdés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása elõtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

12.12.3. Felhasználó a megrendelt szolgáltatás díját elõre bankkártyás fizetéssel, PayPal-on keresztül, elõre utalással, illetve a feladáskor készpénzzel, vagy utánvétellel kézbesítéskor készpénzzel fizetheti meg. Átutalás esetén azt Szolgáltató 4. pontban jelzett bankszámlájára kell teljesíteni.

12.12.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy költöztetés esetén a rendeléskor meghatározott árat a bepakolásnál tapasztalt esetleges eltérések miatt megváltoztassa.

12.12.5. Elõre lefoglalt és kifizetett fuvardíjat a megkezdett szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének Felhasználó felróható hibájából adódó meghiúsulása esetén Szolgáltató nem téríti vissza.

12.12.6. Amennyiben a megrendelésben meghatározott mennyiségnél a küldemény átvételekor kisebb mennyiség kerül átvételre, az esetben is a megrendeléskor Szolgáltató által meghatározott mértékû díjat köteles fizetni Felhasználó, függetlenül az árkülönbség mértékétõl. Többlet küldemény esetén a hozzáadott mennyiség arányosan kerül számlázásra Felhasználó felé.

12.12.7. 300 angol fontot meghaladó fuvardíj esetén elõleg fizetését kérheti Szolgáltató, melyet felhasználó kizárólag elõre utalással vagy bankkártyás fizetéssel elõre teljesíthet. Az elállási jog jogszerû gyakorlásának esetét kivéve elõleg visszafizetését a megrendelés törlése esetén Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

12.12.8. Költöztetés esetén a szolgáltatás díjának megfizetése két részletben történik. Elsõ részlet megfizetése a megrendelést követõen, Szolgáltató általi teljesítés megkezdése elõtt, elõleg formájában, elõre utalással vagy bankkártyával történõ elõre fizetéssel történik. A második – a szolgáltatási díj elõleg megfizetése utáni fennmaradó részét képezõ – részletet a küldemény kézbesítése elõtt kell megfizetni elõre utalással, vagy készpénzben a lerakodás elõtt. Nagyobb értékû szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató csak átutalással történõ fizetést fogad el.

12.12.9. Csomagszállítás díjának kifizetésére lehetõség van feladáskor készpénzzel (fontban vagy forintban), valamint átutalással is a kiszállítás elõtt. Az összegnek minden esetben Szolgáltató számlájára meg kell érkeznie még a küldemény kézbesítése elõtt, ellenkezõ esetben Szolgáltató megtagadhatja a küldemény kézbesítését. Speciális esetben utólag is lehetõség van fizetni a küldemény átvételekor készpénzben, ez azonban külön egyeztetést igényel.

12.12.10. Szolgáltató a gyûjtõraktárában fogadott csomagok épségére és tartalmára semmilyen felelõsséget nem vállal, azok értékétõl függetlenül. Ennek oka, hogy a gyûjtõraktárba érkezõ csomagok már rendszerint legalább kettõ, Szolgáltatótól különbözõ szállító cég birtokában voltak mielõtt a raktárba érkeztek. Emiatt az esetleges hiányok vagy sérülések bizonyíthatósága csekély. A gyûjtõraktárban fogadott csomagok állapotát Szolgáltató a csomagok beérkezését követõen nem vizsgálja. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele a megrendelõ Felhasználó saját felelõsségére történik. Ezt a Szolgáltatóval történõ kapcsolatfelvételkor számára e-mail útján megküldött ASZF elolvasásával tudomásul veszi Felhasználó. 

12.12.11. A készpénzes fizetésekrõl Szolgáltató minden esetben elismervényt ad.

12.13. A küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén a Szolgáltató a szolgáltatás díjára vagy annak arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a küldemény elveszését vagy megsemmisülését ellenõrzési körén kívül esõ, a szerzõdéskötés idõpontjában elõre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

12.14. Ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni.

12.15. A küldemény elveszettnek minõsül, ha azt a Szolgáltató a teljesítési határidõ lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a Szolgáltató köteles a Felhasználót a körülmények által lehetõvé tett legrövidebb idõn belül értesíteni, és a Felhasználó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.

12.16. A Szolgáltató által fizetendõ kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint a Felhasználó államának joga szerint fizethetõ legmagasabb kártérítési összeg. Szolgáltató súlyos gondatlanságából következõ kár miatt kártérítés fizetésére köteles.

12.17. Szolgáltató a szállítási/fuvarozási szolgáltatására vonatkozóan felelõsségbiztosítással rendelkezik, mely 50.000. HUF vagy 140 GBP / csomag értékben nyújt alap fedezetet, kizárólag a raktérben történt sérülésekre, valamint szállítás közbeni, tûz, víz, közlekedési baleset, beázás, egyéb környezeti károk esetén. Rablás és lopás esetére nem terjed ki a biztosítás. A felelõsségbiztosítás csak a webhelyen leadott online megrendelés útján igénybevett szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkezõ esetleges kárra nyújt fedezetet. Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bõröndben vagy erõs anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévõ tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelõsséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belsõ terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenõrizni. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb (140 GBP-t meghaladó) értékû küldemény esetén külön biztosítást érdemes kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan tehet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Kiemelten magas értékû tárgyak biztosítását csak és kizárólag számlával igazolt értékre illetve elõre bejelentve fogadja el Szolgáltató, erre az alap biztosítása nem ad fedezetet. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerzõdési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

12.18. Szolgáltatót a szolgáltatás díjának és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szolgáltatással kapcsolatosan birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szolgáltatónak a Felhasználóval szemben fennálló, más szállítási/fuvarozási szolgáltatási szerzõdésbõl származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

12.19. A Felhasználó és feladó a Szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelõs azért a kárért, amely a nem megfelelõ vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

12.20. A szerzõdés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdõ idõpontja a küldemény címzettnek történõ kiszolgáltatásának idõpontja vagy az az idõpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja.

12.21. Küldemény átvétele

12.21.1. A küldeményeket a megrendeléskor átvevõként megadott személy, annak meghatalmazottai, vagy a küldemények és a körülmények alapján észszerûen átvételre jogosultnak feltételezett személy jogosult átvenni, legyen az csomag, más küldemény vagy költöztetés során szállított tárgyak. Amennyiben az átvevõ személy nem tartózkodik a helyszínen a küldemény kézbesítésekor, akkor a Szolgáltatóval elõre közölt felhatalmazott személy veheti át a küldeményt. Szolgáltató nem vizsgálja ugyanazon cím alatt lakó és egyezõ névvel rendelkezõ természetes személyek azonosságát. Az átvevõ személy az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is.

12.21.2. A szállításra átvételkor feljegyzett tételszám vagy mennyiség pontos leszállítását Szolgáltató minden esetben garantálja.

12.21.3. Az átvett küldemények épségét és darabszámát, mennyiségét még a helyszínen az átvételkor kell ellenõriznie a Felhasználónak/átvevõnek, az esetleges károkat akkor kell jelezni Szolgáltató felé. Az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is. Amennyiben kézbesítéskor a Felhasználó/átvevõ bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített küldeményen, a kézbesítést végzõ a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni a küldeményt és a helyszínen jegyzõkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a Szolgáltatót terheli felelõsség, ugyanakkor a küldemény kézbesítését, a kézbesítéskor Felhasználó/átvevõ általi átvételét követõen reklamációt nem fogad el Szolgáltató, az ezután jelzett károkért felelõsséget nem vállal, és biztosítása sem tejed ki rá.

12.21.4. Fenti feltételeket átvevõ személy a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

12.21.5. Ha átvevõ személy hiányában nem sikerül a kézbesítés, a küldeményt Szolgáltató a gyûjtõraktárába szállítja, ahol ilyen esetekben még 2 hétig ingyenesen tárolja. Ez esetben a küldemény újra kiszállítására egyedi árajánlatot ad Szolgáltató, cím, méret és darabszám talapján. A különbözet fizetését kizárólag elõre utalással fogadja el Szolgáltató.

12.22. Szállítási határidõ

12.22.1. Szolgáltató a webhelyen elõre meghatározott szállítási idõpontként megjelölt napok közül Felhasználó által a megrendelésben kiválasztott naptól számított legfeljebb hét napon belül kézbesíti a küldeményt a megrendelésben megadott címre. Ettõl Felhasználó eltérõ kívánsága szerint a Felek eltérhetnek, közös megegyezéssel. Felhasználó kívánsága szerint más átvételi és kézbesítési idõpont is egyeztethetõ, a hét napos kézbesítési idõt meghaladóan is. A kézbesítés idõpontját Szolgáltató elõzetesen egyezteti a megrendelésben megjelölt címzettel.

12.23. Raktározás

12.23.1. Szállítási napokig ingyenes raktározást biztosít Szolgáltató a szállítási szolgáltatást megrendelõ Felhasználó részére; a feladóval egyeztetett átvétel idõpontjától a szállítás napjáig, valamint a célországba szállítást követõen a címzett általi átvétel napjáig.

12.23.2. A szállítási szolgáltatástól független raktározási szolgáltatást is biztosít Szolgáltató a webhelyen a „raktározás” szolgáltatás oldalán feltüntetett feltételek szerint és áron.

12.23.3. A raktározásokra Budapesti és Londoni raktárakban kerül sor, riasztóval, kamerákkal folyamatosan õrzött objektumban. A raktárakban 5 C fok és 25 C fok között van a hõmérséklet.

12.23.4. A raktározás tekintetében Felek külön szerzõdést kötnek, melyre az alábbi feltételek általánosságban vonatkoznak.

12.23.5. Amennyiben az áru különleges kezelést igényel, Felhasználó/a raktározást Megrendelõ (a továbbiakban: Megrendelõ) köteles a kezelési elõírásokat a szerzõdés megkötése elõtt Szolgáltatóval közölni. Veszélyes áru, hûtést igénylõ áru, undort keltõ dolog, elhalt személyek vagy állatok földi maradványainak raktározását Szolgáltató nem vállalja. Szolgáltató nem raktároz el illegális árut és fertõzõ anyagot, illegális raktározási tevékenységet nem végez. Az áru tartalmáért büntetõjogi és egyéb jogi felelõsség a raktározást megrendelõ személyt terheli.

12.23.6. Felhasználó/Megrendelõ köteles Szolgáltatónak tájékoztatást adni mindazokról az adatokról, tényekrõl és körülményekrõl – különösen olyan áruk esetében, amelyek raktározását jogszabály külön feltételhez köti –, amelyek a raktározás teljesítéséhez szükségesek. Köteles továbbá a Szolgáltató részére a raktározáshoz, hatósági kezelésekhez szükséges okmányokat átadni.

12.23.7. Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelõ kívánságára tájékoztatást ad az áru állapotáról. Köteles a tájékoztatást megtenni, ha a beraktározott áru állapotában állagromlás következett be, vagy annak veszélye áll fenn.

12.23.8. Felhasználó/Megrendelõ az árut raktározásra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak átadni. Amennyiben az áru vagy annak csomagolása sérült vagy hiányos, errõl a Szolgáltató a Felhasználót/Megrendelõt tájékoztatja. A Felhasználó/Megrendelõ írásbeli utasítására az árut a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelõ veszélyére átveheti, illetõleg az átvételt megtagadhatja.

12.23.9. Szolgáltató köteles megtagadni az áru átvételét, amennyiben az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, illetve ha annak raktározását vagy birtoklását jogszabály tiltja.

12.23.10. A raktározási szerzõdés tartamának letelte után a Felhasználó/Megrendelõ köteles az árut átvenni és elvitelérõl gondoskodni. Az átvétel megtagadása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató felszólítja a Felhasználót/Megrendelõt az áru harminc napon belül történõ átvételére és elvitelére. Az átvétel elmulasztása esetén Szolgáltató az árut értékesítheti, és a befolyt összegnek költségeivel és díjaival csökkentett értékét a Felhasználó/Megrendelõ részére köteles megfizetni.

12.23.11. A raktározási szerzõdés alapján Szolgáltató a raktározási díjat (beleértve a be- és kirakodás díját is), illetve az áru raktározása során felmerült szükséges és hasznos költségeit követelheti a Felhasználótól/Megrendelõtõl.

12.23.12. Szolgáltató köteles tájékoztatni Felhasználót/Megrendelõt az áru biztosításának lehetõségérõl, Szolgáltató az árut csak a Felhasználó/Megrendelõ utasítására és költségére köteles biztosítani. A Felek eltérõ megállapodása hiányában a biztosítási szerzõdés kedvezményezettje a Felhasználó/Megrendelõ.

12.23.13. Szolgáltatót díjai és költségei erejéig a Felhasználóval/Megrendelõvel szemben zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a raktározási szerzõdéssel kapcsolatban birtokába kerültek, illetõleg amelyek felett a birtokában levõ okmányok révén rendelkezik.

12.23.14. Zálogjog illeti meg Szolgáltatót azokon a dolgokon is, amelyek a Felhasználóval/Megrendelõvel kötött további raktározási szerzõdések révén kerültek birtokába.

12.23.15. Szolgáltató felel azért a kárért, amely a raktározásra elhelyezett áruban az átvételtõl a kiszolgáltatásig különösen a teljes vagy részleges elveszésbõl, megsemmisülésbõl, megromlásból vagy megsérülésbõl keletkezik, kivéve, ha

a) Szolgáltató tevékenységi körén kívül esõ elháríthatatlan ok,

b) az áru belsõ tulajdonsága (természetes minõsége),

c) a csomagolás rejtett hiányossága,

d) Felhasználó/Megrendelõ, illetve a képviseletében eljáró személy felróható magatartása

miatt következett be.

12.23.16. A Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül esõ elháríthatatlan ok okozta, a Felhasználót/Megrendelõt terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az áru belsõ tulajdonságaira vezethetõ vissza. A csomagolás hiányosságát a Szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elõ, a Felhasználó/Megrendelõ köteles bizonyítani. A Felhasználó/Megrendelõ köteles bizonyítani, hogy maga vagy képviselõi úgy jártak el, ahogy az általában elvárható.

12.23.17. A Felhasználó/Megrendelõ felelõs a különleges kezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megszegésével, valamint a küldemény átvételének megtagadásával, elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével okozott minden kárét, különös tekintettel a raktárban, valamint a más beraktározók (raktározást megrendelõ ügyfelek) árujában okozott károkra.

12.23.18. A raktározás tárgyában létrejött szerzõdés további feltételeit a külön megkötött szerzõdés, és a webhelyen a „raktározás” szolgáltatás oldalán található mindenkori feltételek tartalmazzák.

12.24. Csomagolási szolgáltatás

12.24.1. Ha Felhasználó költöztetés céljából rendeli meg a szállítási szolgáltatást, Szolgáltató a webhelye „Csomagolás” szolgáltatást leíró oldalán mindenkor közzétett megrendelési értékhatár felett ingyenes csomagoló anyag kiszállítást biztosít London és Budapest teljes területén.

12.24.2. Szolgáltató Felhasználó erre vonatkozó külön megrendelése esetén vállalja, hogy költözése elõtt bútorait, ruháit, személyes tárgyait megfelelõ módon, a Szolgáltató által biztosított, új csomagolóanyagokkal becsomagolja.

12.24.3. A csomagolási szolgáltatás díja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges idõnek és annak függvénye, hogy hány Szolgáltató hány munkatársa végzi. Errõl Felek külön egyeznek meg, egyedi ajánlat alapján.

12.24.4. Arra az esetre, ha Felhasználó maga szeretné becsomagolni a küldeményét, Felhasználó erre vonatkozó külön megrendelése esetén Szolgáltató csomagolóanyagot biztosít Felhasználó részére díj ellenében, Felek külön, egyedi megegyezése alapján

12.25. A webhely „Szolgáltatások” menüpontjából elérhetõ, az egyes szolgáltatásokat leíró oldalakon mindenkor feltüntetett feltételek jelen szerzõdési és felhasználási feltételek részét képezik.

 

13. Hibás teljesítés, szavatosság, indokolás nélküli elállási/felmondási jog

13.1. Hibás teljesítés

13.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idõpontjában nem felel meg a szerzõdésben vagy jogszabályban megállapított minõségi követelményeknek.

13.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismernie kellett. 

13.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

13.2. Kellékszavatosság                   

13.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerzõdéstõl is elállhat. A kijavítás és kicserélés fogalmak, valamint a szavatossági rendelkezések Szolgáltató szolgáltatására vonatkoznak.

13.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

13.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

13.2.5. A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

13.3. Indokolás nélküli elállási/Felmondási jog

13.3.1. Felhasználó a szerzõdéskötéstõl számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdéstõl, de e jogát – fuvarozási szerzõdés esetén – csak a teljesítés megkezdése elõtt gyakorolhatja. Ha szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Felhasználó jogosult a szerzõdéskötéstõl számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.

13.3.2. Az elállási/felmondási határidõ: a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

13.3.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetõségeinek egyikére (5. pont). Felhasználó határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelõ módon és határidõben gyakorolta.

13.4. Az elállás/felmondás joghatásai

13.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a már megkezdett szállítási szolgáltatás esetét. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

13.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidõn belül kezdõdjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerzõdés megszûnésének idõpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

14. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

14.1. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követõen a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevõ felhasználó vagy annak nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetõek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelõsségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelõsségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütközõ, diszkriminatív, rasszista, gyûlöletkeltõ, káros, obszcén tartalmúak, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértõek, vagy veszélyeztetõ hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerzõdés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértõ, továbbá számítógépes vírusokat terjesztõ tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történõ megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elõsegíteni.

Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütközõ, diszkriminatív, rasszista, gyûlöletkeltõ, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerzõdés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértõ, továbbá számítógépes vírusokat terjesztõ tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történõ megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történõ közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan - hozzáférhetõek, láthatók lesznek, és az észlelõk által az adott fényképet feltöltõ felhasználó nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelõsségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelõsségre.

Felhasználó nem jogosult feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elõsegíteni.

14.2. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen található szolgáltatásokat a Felhasználó hozzászólás formájában értékelheti. Ezen kívül a webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. Az értékelésnek, hozzászólásnak feltétele a webhelyen történõ regisztráció.

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelõsséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhetõ módon másokat sértõ tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelõsséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegû programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetõségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszûrése érdekében.

A fenti lehetõség a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendõ jelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen mûködtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetõséget biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elõsegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelõsséget a fórumban közzétett hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés elõtt moderálja. Szolgáltató nem vállal felelõsséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegû programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetõségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszûrése érdekében.

14.3. A fórumok felhasználói

Szolgáltató fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A felhasználók a nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.
Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelõsségükre veszik igénybe. 

14.4. Közzététel

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A beérkezõ értékelések közül a Szolgáltató egyenlõ arányban jelenít meg a webhelyen különbözõ pozitív és negatív értékeléseket.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegû követelést a késõbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó saját kérésére Szolgáltató „Törölt felhasználó”-ra átírva megsemmisíti az adott álnevet/anonimizálja az adott hozzászóló személyét, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyûjtõnév többi hozzászólása közé. 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai elküldése elõtt alaposan és körültekintõen mérlegelje azt, hogy mit és hogyan fogalmaz meg, elkerülve a saját vagy mások (ideértve a jogi személyeket, szervezeteket is) érdekeinek sérelmét.

Felhasználó a mérlegelés során köteles szem elõtt tartani, hogy a fórumokat archiválja Szolgáltató, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshetõ egy adott hozzászólás és közzétevõjének személye, illetve adott Felhasználó akár összes hozzászólása.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértõ képeket tartalmazó, gyûlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértõ, azt lejárató, illetve olyan, egyértelmûen személyhez köthetõ bejegyzés, amely sértõ címû vagy tartalmú, nem tehetõ közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A weboldalon kizárólag valódi vélemények kerülnek közzétételre. A vélemények közzététele elõtt a Szolgáltató ellenõrzi, hogy az értékelõ szerepel-e a megrendelõ személyek között. Ilyen módon biztosított, hogy valódi megrendelõk értékelései, véleményei jelenhessenek csak meg.

A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.

14.5. Moderáció 

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató felkérésére végzik. Alapvetõ feladatuk, hogy biztosítsák a kulturált információcsere lehetõségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.

A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függõen elõfordulhat, hogy a moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja az összes hozzászólást. Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bûncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történõ jogsértõ bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik. Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:
- akadályozzák a fórum rendeltetésszerû használatát, illetve amelyek
- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok nem tudják az egyes bejegyzéseket utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. 

A folyamatosság és olvashatóság megõrzése érdekében a jelen szabályzatba ütközõ, így törlendõ bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. 

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetõk:
- Jogsértõ bejegyzések. Jogsértõ minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének idõpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bûncselekményre vagy egyéb jogsértésre történõ felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
- Obszcén illetve agresszív, fenyegetõ hangnemû, valamint kötözködõ, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértõ módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütközõ kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.
- Egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelmûen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértõ vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztõkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t az info@hunparcel.com címre.
- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.
- A jó ízlést sértõ képeket tartalmazó, gyûlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések. 
- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különbözõ témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltûnõen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerû használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.
- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása.
- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.
- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.
- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

14.6. Letiltás

A moderátorok a jogsértõ, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértõ, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlõdõen akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körû, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó elõször sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesõként.

A tiltási tételek nem kötelezõen a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbensõ tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplõk nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják. 

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

14.7. Szerzõi jog

A szerzõi jog szabályai a hozzászólásokra és egyéb bejegyzésekre is vonatkoznak.


14.8. Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelõ tartalomhoz írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelõ tartalomhoz. Ennek eldöntését gondos mérlegelés elõzi meg a moderátorok részérõl.

14.9. Felelõsség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthetõ szerzõdési ajánlatnak vagy szerzõdési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelõs, azért Szolgáltatót felelõsség nem terheli.

Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által elõírt adatközlési kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal felelõsséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegû problémákból adódó károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külsõ webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelõsség nem terheli.

14.10. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenõ cikkeket a szerzõi jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelõen szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.  A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzõi vállalnak felelõsséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetõk.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az info@hunparcel.com címre!

 

15. Felelõsség kizárása

15.1. Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemû felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelõsségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthetõ hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltetõ minden kártérítési felelõsséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerzõdéses kötelezettségei megszegésének következtében elõállott károkért felel.

15.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebbõl fakadó károkért való felelõsségét kizárja.

15.3. Szolgáltató nem vonható felelõsségre a 16. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekbõl adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkezõ eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

15.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató terméket nem gyárt, így azok, illetve a nem általa szolgáltatott szolgáltatások esetében nem vállal felelõsséget az esetleges ismertetõk tartalmáért, illetve a rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változások miatt.

15.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekbõl adódó károkért való felelõsségét kizárja.

15.6. A webhelyen található külsõ hivatkozások (a www.hunparcel.com internetcímtõl eltérõ címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelõsség nem terheli.

 

16. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

16.1. A szerzõdési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértõ Felhasználót elõzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan elõnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által mûködtetett informatikai rendszer mûködését.

16.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzõivel kapcsolatban.

16.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlõ Felhasználót Szolgáltató szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. kézbesítési cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére és a szerzõdést megelõzõ állapot visszaállítására.

16.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytõl követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

17.  Egyéb rendelkezések

17.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngészõ Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

17.2. Szerzõdõ Felek kijelentik, hogy jelen szerzõdési feltételekbõl eredõ jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megfelelõen, kölcsönösen együttmûködve járnak el.

 

18. Adatkezelés, adatvédelem

18.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót, melyben írtak részét képezik jelen szerzõdési feltételeknek.

 

19. Szerzõdési feltételek módosítása

19.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerzõdési feltételeket bármikor elõzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

19.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetõvé válik a webhelyen.

19.3. A módosítás elõtt regisztráló felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített megrendelésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

19.4. Ugyanakkor a módosítás elõtt regisztráló felhasználók által a módosítást követõen megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követõen megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed.

19.5. A módosításkor folyamatban lévõ megrendeléseket, szolgáltatásokat a megrendelésekor érvényes szerzõdési feltételek szerint kell teljesíteni.

19.6. A módosítást követõen regisztráló felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

19.7. A megrendelésekre minden esetben az azok leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni.

19.8. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetõen mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerzõdési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának idõpontjától függetlenül.

 

20. Alkalmazandó jog

Jelen szerzõdési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következõ jogszabályok rendelkezési irányadók: 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
- Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

21. Panasz, jogérvényesítés

21.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történõ értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás vagy minõségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetõségeken:

Hunparcel Ltd.
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Postacím: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telefonszám: Magyarországon: +36 1 4464606 / Egyesült Királyságban: +44 20 33843317
E-mail cím: info@hunparcel.com
Webhely: https://hunparcel.com/

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésõbb harminc napon belül írásban érdemben, igazolható módon megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve, lakcíme,
- a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzõkönyvet felvevõ személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzõkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megõrizni, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltetõ testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetõségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetõ testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendezõdik, a Felhasználó a következõ szervekhez fordulhat.

21.2. Felhasználó a szolgáltatás minõségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására a szolgáltatás minõségére, felelõsségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat:

Európai Fogyasztói Központ

Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.
Postacím: 1357 Budapest Pf. 2.
Telefon: +36 1 896 77 47
E-mail: info@magyarefk.hu
Webhely: http://www.magyarefk.hu

21.3. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerzõdõ felek kölcsönösen együttmûködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idõ alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerzõdõ felek a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fõvárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történõ rendezésére.

21.4. Képviseleti kereset

Az arra feljogosított szervezetek képviseleti kereseteket indíthatnak azon vállalkozásokkal szemben, amelyek megsértik az uniós és a magyar fogyasztóvédelmi jogot. A szervezetek kérhetik a bíróságtól a fogyasztókat érintõ jogsértõ magatartás megszüntetését, megtiltását, a jogsérelem orvoslását, kártérítést, kijavítást vagy akár árleszállítást is. 

A fogyasztó bejelentésével közvetlenül nem indíthat és általában nem kezdeményezhet képviseleti keresetet. Kivétel ez alól az ügyészség, akihez kérelmet nyújthat be, melyben kezdeményezheti, hogy az ügyészség fontolja meg képviseleti kereset benyújtását. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Fõügyészségek látják el, melyek elérhetõségei itt olvashatók: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/

A képviseleti keresetet a közérdekvédelmi ügyész indítja meg, de azt bárki kezdeményezheti az ügyészségen. A kezdeményezés minden fogyasztó számára ingyenes. A képviseleti kereset benyújtásáról az ügyész dönt, és akkor fordul bírósághoz, ha annak törvényi feltételei fennállnak. A képviseleti keresetet az ügyész nem az egyéni fogyasztó (bejelentõ) érdekében indítja meg, hanem minden olyan személy érdekében, akit a jogsértés érint, vagy érinthet. A fogyasztói érdekeket a bíróság elõtt a közérdekvédelmi ügyész képviseli, a fogyasztók személyesen nem vesznek részt a perben, így nem kell gondoskodni jogi képviseletrõl, és perköltség sem hárul rájuk.

A további feljogosított szervezetek hivatalból, a hozzájuk érkezõ fogyasztói jelzéseken, valamint a hatósági ellenõrzéseken keresztül szereznek tudomást azokról a fogyasztói érdekeket sértõ tevékenységekrõl, amelyekkel szemben saját hatáskörben meghozott döntés alapján képviseleti keresetet is indíthatnak.

A képviseleti keresetek indítására jogosult feljogosított szervezetek jegyzékét a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter honlapján teszi közzé. A feljogosított szervezetek jegyzéke ide kattintva érhetõ el.

21.5. Békéltetõ testülethez fordulás lehetõsége

Fogyasztó a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltetõ testület díjmentes eljárását is kérheti.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltetõ testület illetékes.

A békéltetõ testületek illetékessége: 

Budapesti Békéltetõ Testület illetékessége:
Budapest;

Baranya Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye;

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye;

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye;    

Fejér Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye;

Gyõr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Gyõr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye;

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye;

Pest Vármegyei Békéltetõ Testület illetékessége:
Pest vármegye.

A békéltetõ testületek elérhetõségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltetõ testület illetékes. A Szolgáltató magyarországi irodájának elhelyezkedésére (1211 Budapest, Színesfém utca 10.) tekintettel, a Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában az illetékes békéltetõ testület:

Budapesti Békéltetõ Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltetõ testület illetékes.

A békéltetõ testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektõl eltérõ, másik békéltetõ testületet jelölhet meg.

Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli.

A békéltetõ testület – amennyiben a fogyasztó külön nem kéri a személyes meghallgatást – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejûleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg.

Ha a fogyasztó kéri, a békéltetõ testület személyes meghallgatást tart.

Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselõje köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselõje köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a békéltetõ testület az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

A békéltetõ testület a kijelölt vármegyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák által mûködtetett szakmailag független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokról és kötelezettségekrõl.

21.6. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetõségeit bíróság elõtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


2024. 03. 27.

Hunparcel Ltd.